Europapforum Norra Sverige position om vitboken för transportområdet

2015-04-29

Europaforum Norra Sveriges har antagit synpunkter avseende genomförandet hittills av delar av vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”.

Bakgrund

2011 antog EU-kommissionen vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Färdplanen definierade en långsiktig strategi som skulle hjälpa EU:s transportsystem uppnå det övergripande målet för den gemensamma transportpolitiken. Färdplanen – som bygger på tidigare erfarenheter - ger en övergripande bild av utvecklingstendenserna inom transportsektorn, och de nya problem man kommer att ställas inför och de policyinitiativ som behöver övervägas.

Den 10 mars 2015 inledde EU-kommissionen ett samråd i syfte att samla in synpunkter. Berörda parter uppmanas att bedöma framstegen i genomförandet av vitboken och att identifiera centrala utmaningar för transportpolitiken.

Europaforum Norra Sverige synpunkter

Europaforum Norra Sverige antog den 28 april 2015 synpunkter på genomförandet  av vitboken för EU:s transportpolitik "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Europaforum Norra Sverige berör i sina synpunkter främst 2 frågor; dels genomförandet av TEN-T hittills dels finansieringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI. 

1)      Genomförandet av TEN-T

Europaforum Norra Sverige konstaterar att regioner som har stomnätsstatus inte inbjuds till korridorforumskonstellationer avsedda för stomnätskorridorerna vilket på sikt kan äventyra EU:s ambitioner om att fullborda genomförande av TEN-T:s stomnät senast 2030. Europaforum föreslår att EU-kommissionen ser över skrivningarna om systemplaneringsansatsen i TEN-T. För Europaforum Norra Sveriges upptagningsområde är det av särskild vikt, betonar rapportörerna, att intressenterna kring den Botniska korridoren bjuds in till korridorforum samt att en korridorsamordnare utses. Detta som ett led för att den Botniska korridoren så småningom integreras i stomnätskorridoren.

2)      Finansieringen av Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, EFSI

EU-kommissionens föreslår i förordningsförslaget om EFSI  att medel motsvarande ca 2,5 miljarder EUR flyttas från CEF-Transport till den nya fonden för strategiska investeringar, EFSI. Europaforum Norra Sverige delar den ståndpunkt som antagits av Europaparlamentets transportutskott i förslag till yttrande i vilket transportutskottet motsätter sig nedskärningar i CEF-Transport och föreslår istället att EU-kommissionen bör hitta andra finansieringskällor och att CEF-Transport bör ses som en sista utväg för att flytta över medel till EFSI.

Europaforum Norra Sverige - De fyra nordligaste länens samarbete för dialog med EU

Europaforum Norra Sverige samordnar norra Sverige dialog gentemot EU och sprider kunskap om samt förankrar EU-politiken på lokal och regional nivå. Samarbetet styrs av ledande politiker i de fyra nordligaste länen i Sverige. Nuvarande ordförande för Europaforum är Erik Bergkvist som också är styrelseordförande i Region Västerbotten. Läs mer om Europaforum Norra Sverige http://www.europaforum.nu/

Dokument och mer information:

Europaforum Norra Sveriges - synpunkter

Vitbok - Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem

Europeiska fonden för strategiska investeringar 

Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

  2019-01-16

  Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

 • Utlysning inom Connecting Europe Facility: 100 miljoner euro till transportprojekt

  2019-01-15

  Inom ramen för TEN- T och Connecting Europe lanserade EU-kommissionen i december 2018 en utlysning med en budget på 100 miljoner euro i syfte att accelerera EU:s krafttag för att åstadkomma en mer säker, miljövänlig och sammankopplad rörlighet.

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS