EU:s transportchef i Norrbotten

2014-07-11

På inbjudan av landshövding Sven-Erik Österberg och landstingsråd Kent Ögren besökte Stephane Ouaki, enhetschef för CEF (Connecting Europe Facility) vid Europeiska kommissionens DG Move, Luleå den 24-25 juni. 

Stephane Ouaki inbjöds till Norrbotten för att informeras om näringslivets behov av bland annat Norrbotniabanan, Luleå hamn och malmbanan, som är föremål för betydande medfinansiering från EU. 

Besöket inleddes på Luleå Airport där Ann-Christin Wiklund, vd, redogjorde för planerade investeringar för att bemöta behoven i dag och i framtiden. Programmet fortsatte på Luleå hamn där vd Roger Danell redogjorde för det pågående TEN-T projektet som omfattar utredningar, planering och projektering för att förbereda för  muddringsarbetena till vilka en ny TEN-T ansökan kommer att inlämnas.

Ouaki mfl

Arbetsmöte på Luleå airport. På bild: Sven-Erik Österberg (Landshövding), Niklas Nordström (Kommunalråd), Kent Ögren (Landstingsråd), Stephane Ouaki (Chef för EU:s infrastrukturbudget)

Deltagare för gruv- och mineralindustrin LKAB, SSAB, Boliden och Outokumpu lyfte fram pågående aktiviteter och planerade investeringar samt behoven av tillförlitlig och robust transportinfrastruktur i Norrbotten där det idag råder stora kapacitetsbrister och andra flaskhalsar på stambanan och malmbanan, och även på vägnätet. Dagen avrundades med en tur på bogserbåten och tillika isbrytaren Viscaria innan avfärd till Hindersön i Luleå skärgård där den officiella middagen hölls.

Samling Hindersön

Samling på Hindersön. På bild: Sven-Erik Österberg (Länsstyrelsen), Per Bondemark (SSAB), Jens Sundström (Landstinget), Bo-Erik Ekblom (Länsstyrelsen), Anita Lindfors (Kommunförbundet), Kent Ögren (Landstinget), Karl-Owe Svensson (Boliden), Mona Mansour (North Sweden), Stephane Ouaki (EU-kommissionen), Anki Fredriksson (Swedish Lapland), Yvonne Ståhlnacke (Luleå kommun)

Under dag 2 medverkade företrädare för skogsindustrin - Morgen Yngvesson (SCA) och Sture Öberg (SmurfitKappa), och bl a poängterade vikten av grundliga analyser av konsekvenser som nya förslag till lagstiftning -  på EU och även internationell nivå - kan medföra på olika samhällsområden och näringar. Detta med anledning av svaveldirektivet och dess negativa effekt på bl a skogsnäringens möjligheter för transporter sjöväg, där det talas om allt mellan 10-30% påslag. Swedish Laplands vd Annika Fredriksson underströk vikten av att öka tillgängligheten och påtalade de stora behoven av satsningar på alla transportslag.

Peter Roslund, kommunalråd (s) Piteå kommun, informerade DG Move om Norrbotniabanan, en viktig länk i den Botniska korridoren som kopplar samman den transnationella transportkorridoren Northern Axis med den Nordiska triangeln och stomnätskorridor Scandinviven-Medelhavet. Nuläge för NBB är en fas 1 (studier) - ansökan för delsträckan Umeå-Skellefteå och en investeringskostnad på EUR 25 miljoner där upp till 50% i medfinansiering kan erhållas från EU:s budget för transportinfrastrukturen, CEF. Jens Sundström (fp) oppositionsråd Norrbottens läns landsting, berättade om politikens internationella arbete inom CPMR:s Östersjökommissionen. CPMR är en tung lobbyorganisation med över 250 medlemsregioner. 

Yvonne Ståhlnacke, kommunalråd (s) i Luleå samt Niklas Nordström, kommunalråd (s) i Luleå representerade politikens deltagande.  Programansvariga har varit Länsstyrelsen, North Sweden, Landstinget och Kommunförbundet

Kontakt

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)

Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963
E-mail: mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

 

 

 

 

 

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS