EU- kommissionen lanserar nytt transportpaket

2017-06-13

EU- kommissionens nya transportpaket är designat för att modernisera mobilitet och transport med syfte att låta sektorn fortsätta vara korkurrenskraftig.

Den 31 maj 2017 lanserade EU- kommissionen att transportpaket, ”Europe on the Move” med syfte att stärka sektorns konkurrenskraft i omvandlingen gentemot ren energi och digitalisering samt att skapa en fundamental modernisering av sektorn som ska vara implementerat under 2025. Europe on the Move innehåller initiativ som bland annat skall verka för att skapa säkrare transporter, reducera koldioxidutsläpp och luftföroreningar samt förbättrade arbetsvillkor inom transportsektorn. Långtidseffekterna av dessa åtgärder kommer att, utöver transportsektorn, ha betydelse för att skapa nya jobb, tillväxt och investeringsmöjligheter, breda valmöjligheterna för konsumenter och sätta Europa på kartan i frågan om låga utsläpp. Initiativet är även den sista pusselbiten för att fullborda Energiunionen.

Vad innebär paketet?
Mobilitet har ett stort inflytande för det vardagliga livet för Europas invånare och i direkt anslutning till sektorn arbetar mer än 11 miljoner människor. Genom att implementera dessa förändringar kan EU- kommissionen leverera ett Europa som skyddar, stärker och försvarar, vilket är en politisk prioritering för den nuvarande EU- kommissionen.  
Paketet innehåller åtta initiativ som särskilt rör vägtransporter. Denna sektor är särskilt viktig då den står för den direkta anställningen av mer än 5 miljoner människor och bidrar till nära en femtedel av EU:s utsläpp. Paketet levereras med förhoppningen att förbättra de anställdas sociala villkor och arbetsvillkor. Detta kommer att vara möjligt genom att arbeta gentemot olagliga arbetsvillkor samt att kapa den administrativa bördan för företagen samt bringa mer klarhet kring det existerande regelverket.

Intentionen från EU- kommissionen är även att skapa bättre möjligheter för mobiliteten inom Europa för att kunna låta människor enklare genom Europa. Exempelvis genom att förenkla de nuvarande tullsystemen, utan oro för olika administrativa formaliteter. Gemensamma specificeringar för offentlig transportdata kommer även underlätta för passagerare att planera sina resor och ta den snabbaste och enklaste fördvägen, även om det innebär en gränsöverskridande resa.

Dessa åtta lagförslag kommer under det nästföljande året att kompletteras av ytterligare förslag, inkluderat post- 2020 direktiv för utsläpp från bilar samt de nya standarderna för tunga fordon, de första i sitt slag. Utöver detta kommer förslaget att driva innovationsfrågor; förbättra konkurrenskraft, reducera koldioxidutsläpp, förbättra luftkvalitén samt skapa ökad säkerhet för transport.

EU-kommissionen presenterade förslaget på Transportrådsmötet som ägde rum den 8 juni i Luxemburg. Medan medlemsstaterna har haft mycket kort tid att undersöka de nya förslagen, uttryckte de flesta sina första synpunkter. De välkomnade generellt EU-kommissionens insatser för att förenkla och klargöra befintliga regler och att intensifiera verkställighetsåtgärder.

Ordförandeskapet konstaterade att förslagen rörande arbetsvillkor och marknadstillträde skulle behöva en detaljerad bedömning av ekonomiska och sociala konsekvenser. Dessutom, inväntar Rådet resultatet av samrådet med arbetsmarknadens parter innan den antar sin position. En detaljerad analys behövs också på det sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan av förslagen om vägavgifter och vägtullsystem. Arbetsgruppen för landtransporter börjar analysera förslagen den 13 juni 2017. 

Bakgrund
Transport och mobilitet är viktigt för Europas ekonomi och konkurrenskraft. Sektorns signifikans är synlig i och med den stora bredd av övriga policyområden som influeras av sektorn. Som ett exempel bidrar alla den nuvarande EU- kommissionens framgångar i och med Energiunionen, den digitala marknaden och agendan för jobb, tillväxt och investeringar till transportsektorn. Strategin för Energiunionen från februari 2015 identifierar omvandlingen till en effektiv transportsektor och är en nyckelkomponent för framgång. Dimensionen av projektet var synlig redan inom strategin för låga utsläpp inom mobilitet från juli 2016 som nu ska implementeras. Investeringar i infrastruktur inom ramen för Investeringsplanen för Europa ger goda förutsättningar för att Europas rena, konkurrenskraftiga och samlänkade mobilitet i framtiden ska bli en framgång.

För mer information om initiativet Europe on the Move.

För mer information om Energiunionen.

För mer information om Parisavtalet.

För mer information om åtgärdspaketet Energy Performance in Buildings.

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS