Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

2014-04-22

Den fem år långa mandatperioden för de sittande europaparlamentarikerna börjar gå mot sitt slut, och förra veckans schema för den sista plenarsessionen i Strasbourg innan valet i maj var fullspäckat. Den 15 april röstade och godkände parlamentet två förslag som vi följt förhandlingarna kring på transportområdet.

1.  Det gemensamma företaget Shift2Rail

Bakgrund
Ministerrådet tog den 14 mars sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail. Shift2Rail är ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka transporten.

Läs mer om vår tidigare rapportering om Shift2Rail

2. Infrastruktur för alternativa bränslen

Bakgrund
Europaparlamentet och Ministerrådet förhandlade fram en informell överenskommelse den 20 mars om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, grundat i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013. Syftet med direktivet är att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn, genom att upprätta infrastruktur för förnybara bränslen för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen.

Parlamentet godkände samtliga delar av förslaget, ett beslut som transportkommissionär Siim Kallas beskrev som en milstolpe vad gäller utbyggnaden av infrastruktur för rena bränslen i Europa.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer om vår tidigare rapportering om direktivet

Vad händer nu?
Båda lagförslagen kommer att röstas om i Ministerrådet senare i år.

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden. 

/Mona Mansour & Åsa Fors

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS