FERRMED:s årliga konferens

2016-11-14

Den 10 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala transporter och förbättringar i infrastrukturen på de viktigaste euro-asiatiska järnvägsförbindelser för att få till stånd ökad handel mellan EU och Kina.

FERRMED:s årliga konferens på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser samt multimodala länkar i EU och angränsande länder sammanförde ett hundratals intressenter från EU:s institutioner och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling och förbättringar för att få till stånd ökad handel och ytterst en högre ekonomisk tillväxt i EU. 

Herald Ruijters, tillförordnad direktör på EU-kommissionens MOVE B, gav i öppningssessionen en statusuppdatering om transportpolitikens utveckling mellan EU och Kina. LI Xin, vice direktör China Railways belyste nutida och framtida villkor för utveckling av infrastrukturen och logistiken på EU-Kina järnvägsrutter kopplat till "One Belt, One Road".

MC
Michael Cramer, ordförande Transportutskottet, Europaparlamentet 

Michael Cramer, ordförande transportutskottet, Europaparlamentet, berättade i sessionen Infrastruktur och utveckling av frakt på de viktigaste euro-asiatiska korridoreren  - flaskhalsar och lösningar kopplat till angränsande länder, hubbar och intermodala terminaler om möjligheten för anpassningar i EU:s penetrationskorridorer till de krav som den trans-sibiriska trafiken ställer.  

Från Sverige medverkade Nils Alm, Trafikverket Region Norr, med en intervention om flaskhalsar och åtgärdsbehov på transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten såväl nordsydligt som östvästligt och uppmärksammade kopplingen till de euro-asiatiska korridorerna av dels den nordliga delen av Northern Axis och dess länk till den Botniska korridoren och dels en förlängning av SkanMed norrut i Sverige.

NA
Nils Alm, strategisk planerare, Trafikverket Region Norr

Nils Alm lyfte särskilt fram flaskhalsar och åtgärdsbehov på Malmbanan, Norrbotniabanan samt Luleå hamn samtliga delar i TEN-T:s Core Network. 

På Northern Axis finns kapacitetsproblemen på stora delar av Malmbanan och på den svensk-finska gränspassagen kännetecknas flaskhalsar av olika spårvidd samt avsaknad av elektrifiering på sträckan Kemi-Haparanda. Kapacitetsproblem återfinns på stora delar av befintlig stambana i norra Sverige exempelvis branta lutningar och 600m längd och medförda begränsningar på sträckan Boden-Umeå samt axellastrestriktioner på sträckan Sundsvall-Söderhamn. Förslag på åtgärder för att öka kapaciteten är förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg, partiella dubbelspår, 32.5 ton axellast på Malmbanan, elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda och åtgärder på bangården där, muddring av farleden i Luleå hamn, utbyggnad av Norrbotniabanan (NBB) en ny sträckning och etapp för stambanan längst kusten Umeå-Luleå (260 km), dubbelspår på ostkustbanan samt slutförande av 25 ton axellast och förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg längst hela den Botniska korridoren.

Den svenska regeringen har i infrastrukturpropositionen presenterat ramarna för nästa infrastrukturplan och just nu pågår arbetet med att fastslå prioriteringar, objekt och finansiering för den kommande planperioden 2018-2029. 

FERRMED-konferensen tilldrog ett stort deltagande från industrin i EU samt Asien. North Sweden European Office var en av medarrangörerna och tillsåg att Trafikverket Region Norr kunde delta för en presentation av transportsystemet i norra Sverige kopplat till de trans euro-asiatiska handelsrutter och transportkorridorer.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS