FERRMED:s årliga konferens

2016-11-14

Den 10 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala transporter och förbättringar i infrastrukturen på de viktigaste euro-asiatiska järnvägsförbindelser för att få till stånd ökad handel mellan EU och Kina.

FERRMED:s årliga konferens på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser samt multimodala länkar i EU och angränsande länder sammanförde ett hundratals intressenter från EU:s institutioner och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling och förbättringar för att få till stånd ökad handel och ytterst en högre ekonomisk tillväxt i EU. 

Herald Ruijters, tillförordnad direktör på EU-kommissionens MOVE B, gav i öppningssessionen en statusuppdatering om transportpolitikens utveckling mellan EU och Kina. LI Xin, vice direktör China Railways belyste nutida och framtida villkor för utveckling av infrastrukturen och logistiken på EU-Kina järnvägsrutter kopplat till "One Belt, One Road".

MC
Michael Cramer, ordförande Transportutskottet, Europaparlamentet 

Michael Cramer, ordförande transportutskottet, Europaparlamentet, berättade i sessionen Infrastruktur och utveckling av frakt på de viktigaste euro-asiatiska korridoreren  - flaskhalsar och lösningar kopplat till angränsande länder, hubbar och intermodala terminaler om möjligheten för anpassningar i EU:s penetrationskorridorer till de krav som den trans-sibiriska trafiken ställer.  

Från Sverige medverkade Nils Alm, Trafikverket Region Norr, med en intervention om flaskhalsar och åtgärdsbehov på transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten såväl nordsydligt som östvästligt och uppmärksammade kopplingen till de euro-asiatiska korridorerna av dels den nordliga delen av Northern Axis och dess länk till den Botniska korridoren och dels en förlängning av SkanMed norrut i Sverige.

NA
Nils Alm, strategisk planerare, Trafikverket Region Norr

Nils Alm lyfte särskilt fram flaskhalsar och åtgärdsbehov på Malmbanan, Norrbotniabanan samt Luleå hamn samtliga delar i TEN-T:s Core Network. 

På Northern Axis finns kapacitetsproblemen på stora delar av Malmbanan och på den svensk-finska gränspassagen kännetecknas flaskhalsar av olika spårvidd samt avsaknad av elektrifiering på sträckan Kemi-Haparanda. Kapacitetsproblem återfinns på stora delar av befintlig stambana i norra Sverige exempelvis branta lutningar och 600m längd och medförda begränsningar på sträckan Boden-Umeå samt axellastrestriktioner på sträckan Sundsvall-Söderhamn. Förslag på åtgärder för att öka kapaciteten är förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg, partiella dubbelspår, 32.5 ton axellast på Malmbanan, elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda och åtgärder på bangården där, muddring av farleden i Luleå hamn, utbyggnad av Norrbotniabanan (NBB) en ny sträckning och etapp för stambanan längst kusten Umeå-Luleå (260 km), dubbelspår på ostkustbanan samt slutförande av 25 ton axellast och förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg längst hela den Botniska korridoren.

Den svenska regeringen har i infrastrukturpropositionen presenterat ramarna för nästa infrastrukturplan och just nu pågår arbetet med att fastslå prioriteringar, objekt och finansiering för den kommande planperioden 2018-2029. 

FERRMED-konferensen tilldrog ett stort deltagande från industrin i EU samt Asien. North Sweden European Office var en av medarrangörerna och tillsåg att Trafikverket Region Norr kunde delta för en presentation av transportsystemet i norra Sverige kopplat till de trans euro-asiatiska handelsrutter och transportkorridorer.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS