FERRMED:s årliga konferens

2016-11-14

Den 10 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala transporter och förbättringar i infrastrukturen på de viktigaste euro-asiatiska järnvägsförbindelser för att få till stånd ökad handel mellan EU och Kina.

FERRMED:s årliga konferens på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser samt multimodala länkar i EU och angränsande länder sammanförde ett hundratals intressenter från EU:s institutioner och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling och förbättringar för att få till stånd ökad handel och ytterst en högre ekonomisk tillväxt i EU. 

Herald Ruijters, tillförordnad direktör på EU-kommissionens MOVE B, gav i öppningssessionen en statusuppdatering om transportpolitikens utveckling mellan EU och Kina. LI Xin, vice direktör China Railways belyste nutida och framtida villkor för utveckling av infrastrukturen och logistiken på EU-Kina järnvägsrutter kopplat till "One Belt, One Road".

MC
Michael Cramer, ordförande Transportutskottet, Europaparlamentet 

Michael Cramer, ordförande transportutskottet, Europaparlamentet, berättade i sessionen Infrastruktur och utveckling av frakt på de viktigaste euro-asiatiska korridoreren  - flaskhalsar och lösningar kopplat till angränsande länder, hubbar och intermodala terminaler om möjligheten för anpassningar i EU:s penetrationskorridorer till de krav som den trans-sibiriska trafiken ställer.  

Från Sverige medverkade Nils Alm, Trafikverket Region Norr, med en intervention om flaskhalsar och åtgärdsbehov på transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten såväl nordsydligt som östvästligt och uppmärksammade kopplingen till de euro-asiatiska korridorerna av dels den nordliga delen av Northern Axis och dess länk till den Botniska korridoren och dels en förlängning av SkanMed norrut i Sverige.

NA
Nils Alm, strategisk planerare, Trafikverket Region Norr

Nils Alm lyfte särskilt fram flaskhalsar och åtgärdsbehov på Malmbanan, Norrbotniabanan samt Luleå hamn samtliga delar i TEN-T:s Core Network. 

På Northern Axis finns kapacitetsproblemen på stora delar av Malmbanan och på den svensk-finska gränspassagen kännetecknas flaskhalsar av olika spårvidd samt avsaknad av elektrifiering på sträckan Kemi-Haparanda. Kapacitetsproblem återfinns på stora delar av befintlig stambana i norra Sverige exempelvis branta lutningar och 600m längd och medförda begränsningar på sträckan Boden-Umeå samt axellastrestriktioner på sträckan Sundsvall-Söderhamn. Förslag på åtgärder för att öka kapaciteten är förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg, partiella dubbelspår, 32.5 ton axellast på Malmbanan, elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda och åtgärder på bangården där, muddring av farleden i Luleå hamn, utbyggnad av Norrbotniabanan (NBB) en ny sträckning och etapp för stambanan längst kusten Umeå-Luleå (260 km), dubbelspår på ostkustbanan samt slutförande av 25 ton axellast och förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg längst hela den Botniska korridoren.

Den svenska regeringen har i infrastrukturpropositionen presenterat ramarna för nästa infrastrukturplan och just nu pågår arbetet med att fastslå prioriteringar, objekt och finansiering för den kommande planperioden 2018-2029. 

FERRMED-konferensen tilldrog ett stort deltagande från industrin i EU samt Asien. North Sweden European Office var en av medarrangörerna och tillsåg att Trafikverket Region Norr kunde delta för en presentation av transportsystemet i norra Sverige kopplat till de trans euro-asiatiska handelsrutter och transportkorridorer.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS