FERRMED:s årliga konferens

2016-11-14

Den 10 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala transporter och förbättringar i infrastrukturen på de viktigaste euro-asiatiska järnvägsförbindelser för att få till stånd ökad handel mellan EU och Kina.

FERRMED:s årliga konferens på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser samt multimodala länkar i EU och angränsande länder sammanförde ett hundratals intressenter från EU:s institutioner och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling och förbättringar för att få till stånd ökad handel och ytterst en högre ekonomisk tillväxt i EU. 

Herald Ruijters, tillförordnad direktör på EU-kommissionens MOVE B, gav i öppningssessionen en statusuppdatering om transportpolitikens utveckling mellan EU och Kina. LI Xin, vice direktör China Railways belyste nutida och framtida villkor för utveckling av infrastrukturen och logistiken på EU-Kina järnvägsrutter kopplat till "One Belt, One Road".

MC
Michael Cramer, ordförande Transportutskottet, Europaparlamentet 

Michael Cramer, ordförande transportutskottet, Europaparlamentet, berättade i sessionen Infrastruktur och utveckling av frakt på de viktigaste euro-asiatiska korridoreren  - flaskhalsar och lösningar kopplat till angränsande länder, hubbar och intermodala terminaler om möjligheten för anpassningar i EU:s penetrationskorridorer till de krav som den trans-sibiriska trafiken ställer.  

Från Sverige medverkade Nils Alm, Trafikverket Region Norr, med en intervention om flaskhalsar och åtgärdsbehov på transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten såväl nordsydligt som östvästligt och uppmärksammade kopplingen till de euro-asiatiska korridorerna av dels den nordliga delen av Northern Axis och dess länk till den Botniska korridoren och dels en förlängning av SkanMed norrut i Sverige.

NA
Nils Alm, strategisk planerare, Trafikverket Region Norr

Nils Alm lyfte särskilt fram flaskhalsar och åtgärdsbehov på Malmbanan, Norrbotniabanan samt Luleå hamn samtliga delar i TEN-T:s Core Network. 

På Northern Axis finns kapacitetsproblemen på stora delar av Malmbanan och på den svensk-finska gränspassagen kännetecknas flaskhalsar av olika spårvidd samt avsaknad av elektrifiering på sträckan Kemi-Haparanda. Kapacitetsproblem återfinns på stora delar av befintlig stambana i norra Sverige exempelvis branta lutningar och 600m längd och medförda begränsningar på sträckan Boden-Umeå samt axellastrestriktioner på sträckan Sundsvall-Söderhamn. Förslag på åtgärder för att öka kapaciteten är förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg, partiella dubbelspår, 32.5 ton axellast på Malmbanan, elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda och åtgärder på bangården där, muddring av farleden i Luleå hamn, utbyggnad av Norrbotniabanan (NBB) en ny sträckning och etapp för stambanan längst kusten Umeå-Luleå (260 km), dubbelspår på ostkustbanan samt slutförande av 25 ton axellast och förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg längst hela den Botniska korridoren.

Den svenska regeringen har i infrastrukturpropositionen presenterat ramarna för nästa infrastrukturplan och just nu pågår arbetet med att fastslå prioriteringar, objekt och finansiering för den kommande planperioden 2018-2029. 

FERRMED-konferensen tilldrog ett stort deltagande från industrin i EU samt Asien. North Sweden European Office var en av medarrangörerna och tillsåg att Trafikverket Region Norr kunde delta för en presentation av transportsystemet i norra Sverige kopplat till de trans euro-asiatiska handelsrutter och transportkorridorer.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS