Bättre förbindelser i norr

2015-09-23

Den 10 juli godkände CEF-kommittén (Connecting Europe Facility) det finansieringsförslag som lagts fram av EU-kommissionen för finansiering av projekt från CEF-transport. Det omfattar en rad projekt som avsevärt förbättrar förbindelserna för Skandinavien.

Den 10 juli godkände företrädare för EU28 i CEF-kommittén det finansieringsförslag som lagts fram av EU-kommissionen för inlämnade ansökningar från CEF-transport under den första ansökningsomgången 2014-2015. Det omfattar 276 projekt vilka tilldelas sammantaget €13,1 miljarder i finansiellt stöd från CEF-transport. Av 56 inlämnade projekt med svenska partners beviljades 26 projekt totalt  €479 miljoner i stöd. Projektutvärderingen gjordes som brukligt utifrån ett antal fördefinierade kriterier såsom relevans, mognadsgrad och kvalitet. Såväl Malmbanans som Norrbotniabanans projekt återfinns bland projekten som godkänts vilket innebär att €16 miljoner från EU:s program CEF-transport investeras i transportinfrastrukturen i Norrbotten och i Västerbotten. Därtill tillkommer lika mycket dvs €16 miljoner från annan regional och nationell medfinansiering.

För Skandinaviens del medför beslutet ökade möjligheter att förbättra förbindelserna och transportkapaciteten för gods- och persontrafik i östvästlig och nordsydlig riktning. I den skandinaviska Arktis utgör dubbelspår för ökat kapacitet på Malmbanan ett viktigt led för att utveckla den internationella transportkorridoren Northern Axis mellan Narvik - Haparanda - Vartius - St. Petersburg. Vid full utbyggnad kommer Norrbotniabanan att knyta ihop den Botniska korridoren och Northern Axis via anslutningar till Malmbanan, Haparandabanan, Stambanan och Botniabanan. På stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed) som ansluter Centraleuropa med Skandinavien godkänns ett antal projekt bl a för att påbörja anläggningsarbetena av den fasta väg- och järnvägsförbindelsen över Fehmarn belt mellan Danmark och Tyskland.  

 • Malmbanan – dubbelspår för ökat kapacitet (€5,5 miljoner)

Projektet omfattar utredningar och järnvägsplaner för 3 sträckor Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. Malmbanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Luleå-Kiruna-Riksgränsen) samt i Ofotbanan (Riksgränsen-Narvik) för finansiering under programperioden 2014-2020. Malmbanan har i dagsläget högt kapacitetsutnyttjande men punktligheten för gods- och persontåg är inte tillfredsställande.

 • Norrbotniabanan – järnvägsplaner och projektering (€10,5 miljoner) 

Projektet syftar till att påbörja ett detaljerat planeringsarbete för Norrbotniabanan och mer specifikt utredningar och järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå, den första fasen av Norrbotniabanan. Norrbotniabanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Sundsvall-Umeå-Luleå) för finansiering under programperioden 2014-2020. Norrbotniabanan är en 270 km ny järnväg mellan Umeå och Luleå och utgör en saknad länk i den Botniska korridoren.

 • Fehmarn belt fastförbindelse - Lübeck-Fehmarn (€34 miljoner)

Projektet avser järnvägsplaner och studier för bygg- och anläggningsarbeten för dubbelspår och elektrifiering av järnvägssträckan Lübeck-Puttgarden (Tyskland), som del i den fasta förbindelsen Fehmarn belt i stomnätskorridoren SkandMed. Inom Fehmarn belt åligger det Danmark att ansvara för anläggning av en kombinerad väg och tågtunnel och Tyskland för den tillhörande järnvägsförbindelsen på tysk sida.

 • Fehmarn belt tunneln - Den fasta järnvägs- och vägförbindelse mellan Skandinavien och Tyskland (€589 miljoner)

Projektet syftar till att påbörja bygg- och anläggningsarbetena för den fasta väg- och järnvägsförbindelsen över Fehmarn belt mellan Puttgarden (Tyskland) och Rødbyhavn (Danmark). Projektet omfattar muddring av havsbotten, byggande av tunneln inklusive installationer av system och driftsanordningar. 

Projektet syftar till att bygg- och anläggningsarbeten för den fasta väg- och järnvägsförbindelsen över Fehmarn belt mellan Puttgarden (Tyskland) och Rødbyhavn (Danmark). Projektet omfattar muddring av havsbotten, byggande av tunneln inklusive installation av system och driftsanordningar.Projektet syftar till att bygg- och anläggningsarbeten för den fasta väg- och järnvägsförbindelsen över Fehmarn belt mellan Puttgarden (Tyskland) och Rødbyhavn (Danmark). Projektet omfattar muddring av havsbotten, byggande av tunneln inklusive installation av system och driftsanordningar.

Projekturval - CEF-transportutlysning 2014-2015

Under första ansökningsomgången av CEF-transport inlämnades över 700 ansökningar till EU-kommissionen med begärd finansiering på totalt € 36 miljarder.

Vid projektutvärderingen tas hänsyn till faktorer såsom europeiskt mervärde, överensstämmelse med målsättningar i programmet och i EU:s transportpolitik samt andra relevanta politikområden, relevans till prioriteringar i ansökningsomgången, mognadsgrad, kvalitet mm. Vid begränsad budget och stort antal inkomna ansökningar ställs EU-kommissionen inför extremt svåra val och då blir kriterier såsom europeiskt mervärde och mognadsgrad avgörande. Båda projekten Norrbotniabanan och Malmbanan har bedömts vara tekniskt mogna för att sättas igång omedelbart samt för att hålla mycket hög kvalitet. 

CEF-transport ansökningsomgång hösten 2015

Nästa CEF-transport utlysning öppnar i november och troligtvis med en budget på € 1 miljard som sannolikt öronmärks för åtgärder och projekt i sammanhållningsländerna samt för horisontella prioriteringar inklusive Motorways of the Sea.

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS