Första utlysningen till CEF inom transportinfrastruktur

2014-09-16

EU-kommissionen utlyste den 11 september 11,9 miljarder euro till projekt med avsikt att främja och utveckla europeiska transportförbindelser genom fonden Connecting Europe Facility, CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa). Detta är det hittills största belopp av EU-medel någonsin som öronmärkts för transportinfrastruktur. Förslag kan lämnas in fram till den 26 februari 2015.

De tilldelade medlen koncentreras främst på de nio transportkorridorerna och prioriterade sträckor i stomnätet, där Botniska korridoren ingår, som tillsammans utgör det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Förhoppningarna inom EU är att till år 2050 skall majoriteten av EU:s befolkning bo inom 30 minuters restidsavstånd från stomnätet. Under perioden 2014-2020 planeras CEF att tilldelas 26 miljarder euro för investeringar samt forskning och innovation inom transportsektorn.

Botniska korridoren en del av TEN-T
Sedan 2013 finns den Botniska korridoren med som prioriterad transportlänk inom TEN-T-nätet. Som del av TEN-T:s stomnät finns EU-medel avsatta för projektet att sammanlänka Sverige och Finland med transportfinansieringar (Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan där inkluderade). Motprestationen för att få exempelvis Norrbotniabanan delfinansierad med hjälp av EU-medel är att den skall ingå i den nationella transportplanen för infrastruktur inom tidsperioden där de allokerade medlen finns tillgängliga.

CEF Transportinformationsdagar i Bryssel
I samband med första ansökningsomgångarna för de avsatta EU-medlen anordnar även INEA (Innovation and Networks Executive Agency) informationsdagar 9-10 oktober i Bryssel för de kandidater som har för avsikt att söka medel till transportinfrastrukturprojekt. Informationsdagarna skall ge kandidater praktisk information om ansökningsprocessen samt information hur urval och antagning går till.

Ansökningshandlingarna finner du här 

Läs mer om nyheten här

Läs mer om Botniska korridoren inom TEN-T-programmet

Läs mer om CEF Transportinformationsdagar

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)
Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963

/Mona Mansour & Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS