Första utlysningen till CEF inom transportinfrastruktur

2014-09-16

EU-kommissionen utlyste den 11 september 11,9 miljarder euro till projekt med avsikt att främja och utveckla europeiska transportförbindelser genom fonden Connecting Europe Facility, CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa). Detta är det hittills största belopp av EU-medel någonsin som öronmärkts för transportinfrastruktur. Förslag kan lämnas in fram till den 26 februari 2015.

De tilldelade medlen koncentreras främst på de nio transportkorridorerna och prioriterade sträckor i stomnätet, där Botniska korridoren ingår, som tillsammans utgör det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Förhoppningarna inom EU är att till år 2050 skall majoriteten av EU:s befolkning bo inom 30 minuters restidsavstånd från stomnätet. Under perioden 2014-2020 planeras CEF att tilldelas 26 miljarder euro för investeringar samt forskning och innovation inom transportsektorn.

Botniska korridoren en del av TEN-T
Sedan 2013 finns den Botniska korridoren med som prioriterad transportlänk inom TEN-T-nätet. Som del av TEN-T:s stomnät finns EU-medel avsatta för projektet att sammanlänka Sverige och Finland med transportfinansieringar (Norrbotniabanan, Malmbanan och Haparandabanan där inkluderade). Motprestationen för att få exempelvis Norrbotniabanan delfinansierad med hjälp av EU-medel är att den skall ingå i den nationella transportplanen för infrastruktur inom tidsperioden där de allokerade medlen finns tillgängliga.

CEF Transportinformationsdagar i Bryssel
I samband med första ansökningsomgångarna för de avsatta EU-medlen anordnar även INEA (Innovation and Networks Executive Agency) informationsdagar 9-10 oktober i Bryssel för de kandidater som har för avsikt att söka medel till transportinfrastrukturprojekt. Informationsdagarna skall ge kandidater praktisk information om ansökningsprocessen samt information hur urval och antagning går till.

Ansökningshandlingarna finner du här 

Läs mer om nyheten här

Läs mer om Botniska korridoren inom TEN-T-programmet

Läs mer om CEF Transportinformationsdagar

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)
Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963

/Mona Mansour & Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS