Konferens om marint miljöskydd hölls i London

2016-11-15

Den sjuttionde konferensen av Marine Environment Protection Committee (MEPC 70) hölls i London 24-28 oktober 2016 på Internationella Maritima Samfundet (IMO).

MEPC är en av fem huvudkommittéer inom IMO (International Maritime Organisation). MEPC ansvarar över förebyggande och kontroll av föroreningar och utsläpp från fartyg.

Ett flertal beslut och överenskommelser antogs:

- Globalt tak på svavel i fartygsbränsle
Globala taket på svavel i fartygsbränsle på 0,5 % ska träda i kraft den 1 januari 2020. Beslutet om ett globalt svaveltak på 0,5 % är detsamma som det obligatoriska svaveltaket på i princip allt vatten inom EU.

- Ett obligatoriskt datainsamlingssystem för bränsleförbrukning på fartyg.
Datainsamlingssystem innebär att fartyg som har kapacitet att frakta 5 000 bruttoton eller mer måsta samla in data. Data kommer samlas in för varje typ av bränsle som används samt relevant data kring energiförbrukningen av fartygen till exempel hur långt man åkt, drifttimmar till sjöss och fraktkapacitet. I slutet av varje kalenderår ska årsdata rapporteras till flaggstaten. Om allt verkar gått rätt till utfärdar sedan flaggstaten ett intyg på detta till fartyget. Flaggstaten måste sedan överföra data till en IMO databas för fartygs bränslekonsumtion. IMO kommer ta fram en sammanfattande rapport av insamlat data till MEPC där all data kommer vara anonymt så att inte enskilda fartyg kommer kunna kännas igen.

IMO kommer utveckla riktlinjer för implementeringen av det obligatoriska datainsamlingssystemet. Det gäller till exempel verifikation av insamlat data och hanteringen av databasen som flaggstaterna ska överföra data till. Riktlinjerna förväntas antas vid nästa möte av Marine Environment Protection Committee i maj 2017. Det globala datainsamlingssystemet kommer börja tillämpas i mars 2018 vilket i praktiken innebär att fartyg kommer behöva börja samla in data för kalenderåret 2019. Fram till dess finns en möjlighet till att skicka in data på en frivillig basis till IMO.

EU-kommissionen välkomnar antagandet av det obligatoriska datainsamlingssystemet. Ett globalt system ligger i linje med EU:s strategi för utsläppssnål rörlighet som antogs i juli 2016. EU-kommissionen påpekar att det är viktigt att datainsamlingssystemet är stabilt och att det kan leverera tillförlitliga data.

- Minskande utsläpp av växthusgaser

En överenskommelse om att en inledande men omfattande IMO-strategi bör antas år 2018 angående minskade utsläpp av växthusgaser från fartyg.

Läs mer om EU:s direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, på North Sweden European Office.

/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS