Konferens om marint miljöskydd hölls i London

2016-11-15

Den sjuttionde konferensen av Marine Environment Protection Committee (MEPC 70) hölls i London 24-28 oktober 2016 på Internationella Maritima Samfundet (IMO).

MEPC är en av fem huvudkommittéer inom IMO (International Maritime Organisation). MEPC ansvarar över förebyggande och kontroll av föroreningar och utsläpp från fartyg.

Ett flertal beslut och överenskommelser antogs:

- Globalt tak på svavel i fartygsbränsle
Globala taket på svavel i fartygsbränsle på 0,5 % ska träda i kraft den 1 januari 2020. Beslutet om ett globalt svaveltak på 0,5 % är detsamma som det obligatoriska svaveltaket på i princip allt vatten inom EU.

- Ett obligatoriskt datainsamlingssystem för bränsleförbrukning på fartyg.
Datainsamlingssystem innebär att fartyg som har kapacitet att frakta 5 000 bruttoton eller mer måsta samla in data. Data kommer samlas in för varje typ av bränsle som används samt relevant data kring energiförbrukningen av fartygen till exempel hur långt man åkt, drifttimmar till sjöss och fraktkapacitet. I slutet av varje kalenderår ska årsdata rapporteras till flaggstaten. Om allt verkar gått rätt till utfärdar sedan flaggstaten ett intyg på detta till fartyget. Flaggstaten måste sedan överföra data till en IMO databas för fartygs bränslekonsumtion. IMO kommer ta fram en sammanfattande rapport av insamlat data till MEPC där all data kommer vara anonymt så att inte enskilda fartyg kommer kunna kännas igen.

IMO kommer utveckla riktlinjer för implementeringen av det obligatoriska datainsamlingssystemet. Det gäller till exempel verifikation av insamlat data och hanteringen av databasen som flaggstaterna ska överföra data till. Riktlinjerna förväntas antas vid nästa möte av Marine Environment Protection Committee i maj 2017. Det globala datainsamlingssystemet kommer börja tillämpas i mars 2018 vilket i praktiken innebär att fartyg kommer behöva börja samla in data för kalenderåret 2019. Fram till dess finns en möjlighet till att skicka in data på en frivillig basis till IMO.

EU-kommissionen välkomnar antagandet av det obligatoriska datainsamlingssystemet. Ett globalt system ligger i linje med EU:s strategi för utsläppssnål rörlighet som antogs i juli 2016. EU-kommissionen påpekar att det är viktigt att datainsamlingssystemet är stabilt och att det kan leverera tillförlitliga data.

- Minskande utsläpp av växthusgaser

En överenskommelse om att en inledande men omfattande IMO-strategi bör antas år 2018 angående minskade utsläpp av växthusgaser från fartyg.

Läs mer om EU:s direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, på North Sweden European Office.

/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS