Lansering av nya aktiviteter för järnvägen i norra Sverige

2017-03-23

I dagarna har såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan, båda delar av den Botniska korridoren, lanserat nya aktiviteter inför den kommande nationella transportplanen som presenteras nästa år.

Trafikverket har påbörjat sitt arbete med den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Om ungefär ett år ska regeringen fatta beslut om en ny nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Trafikverket har redan hållit dialogmöten runt om i Sverige.

Stödet för Norrbotniabanan på det nordligaste dialogmötet var enormt och den kollektiva uppfattningen att ett dubbelspår knyter samman norra och södra Sverige. Grundat på detta har Norrbotniabanegruppen lanserat en kampanj på Facebook för att allmänheten som ska få en chans att visa sin vilja. Det blir möjligt att ”boka” biljett som blir en röst för att banan ska byggas. En röst som Norrbotniabanegruppen tar vidare till Trafikverket.

Nya Ostkustbanan har uppdragit åt tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing att utreda förutsättningarna för bostadsbyggande längs Ostkustbanan. Enligt Boverket behövs 705 000 nya bostäder fram till år 2025. Snabbare kommunikationer skapar helt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är därför dubbelspår på Ostkustbanan är en viktig pusselbit i arbetet för fler bostäder. Ett dubbelspår öppnar helt nya möjligheter för nya bostäder längst med södra Norrlandskusten.  Utredarnas roll är att hjälpa berörda kommuner och regioner att se de möjligheter som finns. Det handlar både om förtätning och helt nya stadsdelar.

Bakgrund - Flaskhalsar på den Botniska korridoren

Norrbotniabanan – en ny järnvägssträcka mellan Umeå-Luleå

Flaskhals: För att skapa ett robust system (redundans) med snabba (halverad restid) och effektiva (hög kapacitet) kommunikationer krävs en ny kustnära järnväg på hela sträckan Umeå-Luleå. Även om Stambanan genom övre Norrland skulle byggas ut med fler mötesstationer skulle varken kapacitet, redundans eller restider förbättras nämnvärt, till en kostnad som motsvarar kostnaden av en ny järnväg längs kusten.

Nya Ostkustbanan - Dubbelspår Gävle –Sundsvall – Härnösand

Kapacitetsproblemen: Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall planerade och finansierade. De nya mötesstationerna innebär att banan kan ta cirka tio fler tåg per dygn, men det påverkar inte restiderna positivt – snarare negativt. Kapacitetsökningen på 10 tåg per dygn räcker heller inte långt. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

Läs mer om:

Norrbotniabanans kampanj

Uppdraget om bostadsbyggande längs Ostkustbanan

För mer information kontakta;
Mona Mansour
Senior Adviser in European Affairs

E-post: mona.mansour@northsweden.eu

In English

Mona Mansour & Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS