Lansering av nya aktiviteter för järnvägen i norra Sverige

2017-03-23

I dagarna har såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan, båda delar av den Botniska korridoren, lanserat nya aktiviteter inför den kommande nationella transportplanen som presenteras nästa år.

Trafikverket har påbörjat sitt arbete med den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Om ungefär ett år ska regeringen fatta beslut om en ny nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Trafikverket har redan hållit dialogmöten runt om i Sverige.

Stödet för Norrbotniabanan på det nordligaste dialogmötet var enormt och den kollektiva uppfattningen att ett dubbelspår knyter samman norra och södra Sverige. Grundat på detta har Norrbotniabanegruppen lanserat en kampanj på Facebook för att allmänheten som ska få en chans att visa sin vilja. Det blir möjligt att ”boka” biljett som blir en röst för att banan ska byggas. En röst som Norrbotniabanegruppen tar vidare till Trafikverket.

Nya Ostkustbanan har uppdragit åt tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing att utreda förutsättningarna för bostadsbyggande längs Ostkustbanan. Enligt Boverket behövs 705 000 nya bostäder fram till år 2025. Snabbare kommunikationer skapar helt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är därför dubbelspår på Ostkustbanan är en viktig pusselbit i arbetet för fler bostäder. Ett dubbelspår öppnar helt nya möjligheter för nya bostäder längst med södra Norrlandskusten.  Utredarnas roll är att hjälpa berörda kommuner och regioner att se de möjligheter som finns. Det handlar både om förtätning och helt nya stadsdelar.

Bakgrund - Flaskhalsar på den Botniska korridoren

Norrbotniabanan – en ny järnvägssträcka mellan Umeå-Luleå

Flaskhals: För att skapa ett robust system (redundans) med snabba (halverad restid) och effektiva (hög kapacitet) kommunikationer krävs en ny kustnära järnväg på hela sträckan Umeå-Luleå. Även om Stambanan genom övre Norrland skulle byggas ut med fler mötesstationer skulle varken kapacitet, redundans eller restider förbättras nämnvärt, till en kostnad som motsvarar kostnaden av en ny järnväg längs kusten.

Nya Ostkustbanan - Dubbelspår Gävle –Sundsvall – Härnösand

Kapacitetsproblemen: Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall planerade och finansierade. De nya mötesstationerna innebär att banan kan ta cirka tio fler tåg per dygn, men det påverkar inte restiderna positivt – snarare negativt. Kapacitetsökningen på 10 tåg per dygn räcker heller inte långt. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

Läs mer om:

Norrbotniabanans kampanj

Uppdraget om bostadsbyggande längs Ostkustbanan

För mer information kontakta;
Mona Mansour
Senior Adviser in European Affairs

E-post: mona.mansour@northsweden.eu

In English

Mona Mansour & Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS