Lansering av nya aktiviteter för järnvägen i norra Sverige

2017-03-23

I dagarna har såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan, båda delar av den Botniska korridoren, lanserat nya aktiviteter inför den kommande nationella transportplanen som presenteras nästa år.

Trafikverket har påbörjat sitt arbete med den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Om ungefär ett år ska regeringen fatta beslut om en ny nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Trafikverket har redan hållit dialogmöten runt om i Sverige.

Stödet för Norrbotniabanan på det nordligaste dialogmötet var enormt och den kollektiva uppfattningen att ett dubbelspår knyter samman norra och södra Sverige. Grundat på detta har Norrbotniabanegruppen lanserat en kampanj på Facebook för att allmänheten som ska få en chans att visa sin vilja. Det blir möjligt att ”boka” biljett som blir en röst för att banan ska byggas. En röst som Norrbotniabanegruppen tar vidare till Trafikverket.

Nya Ostkustbanan har uppdragit åt tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing att utreda förutsättningarna för bostadsbyggande längs Ostkustbanan. Enligt Boverket behövs 705 000 nya bostäder fram till år 2025. Snabbare kommunikationer skapar helt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är därför dubbelspår på Ostkustbanan är en viktig pusselbit i arbetet för fler bostäder. Ett dubbelspår öppnar helt nya möjligheter för nya bostäder längst med södra Norrlandskusten.  Utredarnas roll är att hjälpa berörda kommuner och regioner att se de möjligheter som finns. Det handlar både om förtätning och helt nya stadsdelar.

Bakgrund - Flaskhalsar på den Botniska korridoren

Norrbotniabanan – en ny järnvägssträcka mellan Umeå-Luleå

Flaskhals: För att skapa ett robust system (redundans) med snabba (halverad restid) och effektiva (hög kapacitet) kommunikationer krävs en ny kustnära järnväg på hela sträckan Umeå-Luleå. Även om Stambanan genom övre Norrland skulle byggas ut med fler mötesstationer skulle varken kapacitet, redundans eller restider förbättras nämnvärt, till en kostnad som motsvarar kostnaden av en ny järnväg längs kusten.

Nya Ostkustbanan - Dubbelspår Gävle –Sundsvall – Härnösand

Kapacitetsproblemen: Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall planerade och finansierade. De nya mötesstationerna innebär att banan kan ta cirka tio fler tåg per dygn, men det påverkar inte restiderna positivt – snarare negativt. Kapacitetsökningen på 10 tåg per dygn räcker heller inte långt. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

Läs mer om:

Norrbotniabanans kampanj

Uppdraget om bostadsbyggande längs Ostkustbanan

För mer information kontakta;
Mona Mansour
Senior Adviser in European Affairs

E-post: mona.mansour@northsweden.eu

In English

Mona Mansour & Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS