Midway Alignment nära målet

2016-02-17

Igår blev det klart att även den finska regeringen godkänner att Midway Alignments-projektansökan lämnas in till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport. I början av februari fattade den svenska regeringen beslut om att ställa sig bakom att Midway-Alignment-projektansökan inlämnas till EU-kommissionen.

Den 5 februari tillstyrkte Sveriges regering Midway Alignment-projektet som ett av 38 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport (Connecting Europe Facility) dvs EU:s finansieringsinstrument för genomförande av det transporteuropeiska transportnätverket TEN-T. Enligt pressmeddelandet från regeringen innebär regeringsbeslutet att regeringen ställer sig bakom ansökningarna om medfinansiering av transportprojekt.

Midway Alignments nu inlämnade projektansökan är ett samarbete inom ett brett PPP-konsortium för att konsolidera en hållbar sjömotorväg mellan Västerbotten och Österbotten. Ansökan avser medfinansiering för genomförande av fas 2 av det nyligen avslutade projektet vilket även det genomförts med medfinansiering från EU:s TEN-T program. Midway Alignment-projektet omfattar många innovativa inslag bl a investeringar i hamnarna och en ny färja och även med bäring på ett flertal transportslag och där arbetet har bedrivits i offentlig-privat samverkan. 

Målet för Midway Alignment är att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande och internationellt betydande regioner i Sverige och Finland genom att förbättra transportrutterna och stödja det existerande multimodala TEN-T nätverket. Förbättrade förbindelser skapar även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan regionerna inom EU. Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom den botniska korridoren och tillika stomnätet i den nordliga Skandinavien.

EU-kommissionen meddelar tidigast i sommar vilka ansökningar som godkänns.

Läs mer om:

Beviljade TEN-T ansökningar 2013

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS