EUR 320.000 från NDPTL till hamnprojektet mellan Umeå och Vaasa

2014-07-10

Under sitt andra möte i Helsingfors den 18 juni 2014 godkände NDPTL:s Assembly of Donors 3 projekt vilka sammanlagt tilldelas EUR 610.000 i finansiering.

De projekt som godkänts får stöd för att stärka transportförbindelserna i det området som omfattas av den Nordliga Dimensionen:  

• Studier  "Eliminering av hinder för intermodala transporter i transit genom Polen, Litauen och Vitryssland"; NDPTL-finansiering: EUR 150.000.

• Preliminär förstudie "Förlängning av djuphavscontainerterminal i Gdansk"; NDPTL-finansiering: EUR 150.000.

• Studie "Nya terminaler i Umeå och Vaasa hamnar". NDPTL-finansiering: EUR 320.000.

Projektet "Nya terminaler i Umeå och Vaasa hamnar"

Projektet "Nya terminaler i Umeå och Vaasa hamnar" utgör en del av en övergripande ambition att öka sammanhållning, samarbete och integration mellan Sverige (Umeå) och Finland (Vasa). Det sker genom uppgraderingar på det botniska transportsystemet som länkar samman de befintliga europeiska korridorerna och axlar tillsammans, och på sätt löser upp knutar och åtgärdar flaskhalsar. Detta för att underlätta för gods- och passagerartransporter och för att bidra till den ekonomiska tillväxten i regionen. Projektet ”De nya terminalerna i Umeå och Vsasa hamnar” som godkänts av NDPTL omfattar tidiga studier, planering och projektering av en ny terminal, dess funktion och struktur i anslutning till färjelinjen på båda sidor om Kvarken.

Projektet är det enda svenska projektet som inlämnats till NDPTL och är därtill det projekt som tilldelas högst andel finansiering från fonden.

Förfarandet framöver för de godkända projekten

Vad det avser förfarandet framöver för de godkända projekten, kommer projekttansvariga för de utvalda projekten nu att påbörja förhandlingen med Nordiska Investeringsbanken (NIB), som är fondförvaltare för NDPTL, för att ingå ett finansieringssavtal. Processen kan ta ett antal månader och kräver ett starkt engagemang från de projektansvariga för att tillhandahålla nödvändiga uppgifter t ex tekniska, ekonomiska och om projektledning om det valda projektet.

Utfallet för NDPTL hittills

NDPTL:s första finansieringsavtal (efter godkännande av den första omgången projekt under 2013) undertecknades nyligen mellan NIB och projektsökande. Fler kommer snart att följa.

Om Umeå hamn

Hamnen i Umeå är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. Hamnen är en del av den Botniska korridoren och det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. De viktigaste produkterna som hanteras är skogsprodukter, foder, virke och träbränsle. Hamnen är den nordligaste containerhamn med täta reguljära linjer till och från kontinenten och Finland. På grund av regionernas avlägsenhet till de stora marknaderna i t.ex. Centraleuropa, Asien, Ryssland, är transporter och infrastruktur avgörande för Kvarken-området. Den dynamiska industriella utvecklingen i regionen grundar sig på både mineral-och skogsbruksverksamhet som skapar ett starkt beroende mellan inlandet och kustområden.

Om NDPTL

NDPTL-fonden (Northern Dimension Partnership for Transport and Logistics) stöder projekt som syftar till att förbättra viktiga anslutningar i den Nordliga Dimensionen och bidrar till att påskynda genomförandet av projekt av regionalt intresse. Fonden går in med finansiering i form av bidrag och då främst för studier. Mer information om NDPTL stödfond hittar du här.

North Sweden European Office - rådgivning

North Sweden har ända sedan NDPTL-fonden etablerats följt dess genomförande å sina huvudmannaorganisationers räkning och har bistått med rådgivning till regionen samt fört löpande kontakter, grundliga diskussioner och djuptgående analyser med EU-kommissionens DG Move för att säkerställa deltagande från projekt i Övre Norrland  i fonden. 

För mer information kontakta:

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

In English

/Mona Mansour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS