Transportpolitik i Arktis

2015-12-02

North Sweden European Office anordnade i samarbete med North Norway European Office ett seminarium om 'NDPTL - The Connection between Europe and the Arctic' den 30 november 2015 i syfte att belysa NDPTL som en viktig länk mellan Europa och Arktis. Seminariet hölls i Oslo back to back med ministermötet den 1 december då NDPTL-partnerländer samt EU-kommissionen diskuterade framtiden för partnerskapet.

Monainleder
Mona Mansour, Senior Adviser på North Sweden European Office

North Sweden European Office och North Norway European Office bjöd in nyckelpersoner från EU:s institutioner, ministerier, politiker från regionerna samt huvudaktörer från transport- och logistiksektorn för en diskussion om transportpolitik i Norra Europa och Arktis och med fokus på NDPTL-partnerskapet och dess fortsatta existens som en viktig länk mellan Europa och Arktis. Seminariet hölls måndag den 30 november, dagen innan ministermötet i Oslo där NDPTL:s partnerländerna samt EU-kommissionen diskuterade framtiden för partnerskapet.

NDPTL är ett partnerskap mellan EU-kommissionen, EU:s medlemsstater i Östersjöområdet samt Norge, Ryssland och Vitryssland. Partnerskapet för transporter och logistik i den nordliga dimensionen (NDPTL) lanserades i februari 2009 som ett av fyra partnerskap inom ramen för initiativet den Nordliga Dimensionen. NDPTL fastsäller gemensamma prioriteringar för samfinansiering av projekt som syftar till att undanröja flaskhalsar, framförallt i gränsövergångar. Prioriteringarna i NDPTL kompletterar TEN-T och kommer att vara vägledande i en framtida utvidgning av TEN-T.

NDPTL är ett viktigt instrument och det enda existerande idag som sträcker sig över samtliga initiativ och strategier i Östersjöområdet såsom BEATA, BEAC, Östersjöstrategin, och den Arktiska strategin, där EU-kommissionen väntas publicera ett meddelande om Arktis i början av 2016.

Vi ser en stor utvecklingspotential för NDPTL, dess roll som ett sammanhållande regionalt forum för transport- och logistikfrågor samt som en katalysator för att locka finansiering för projektgenomförande är viktig och bör vidareutvecklas. Ett av de främsta hinder för tillväxt i regionen är flakshalsar i transportinfrasturkutren och investeringsmöjligheter i norr är avgörande för att frigöra potentialen i våra resursrika områden i Europa.

Niklas Nordström closeup
Niklas Nordström, kommunalråd (S), Luleå kommun

Paal Iversen, transportdepartementet i Norge, höll inledningsanförandet och uttryckte stor uppskattning för att detta seminariet arrangerats, det första i sitt slag som ägt rum som ett diskussionsforum för transport- och logistikfrågor i den Nordliga Dimensionen och som samlat aktörer på EU-, nationell- och regionalnivå. High North är en prioritet i den norska regeringens budget. De 2 stora utmaningar på agendan på ministermötet är vikten av ett välfungerande sekretariatet samt mer resurser för att stödja fonden. Norge har höga ambitioner för NDPTL och det är Norges ingång i förhandlingarna den 1 december; att stärka partnerskapet och dess institutionella strukturer. NDPTL riskerar i annat fall att tappa relevans.

Jens Nilsson, Europaparlamentet, berörde inledningsvis flyktingsituationen, den frågan som toppar agendan i EU och belyste vidare aktuella frågor i transportutskottet i Europaparlamentet bl a ett vägpaket för att tackla socialdumpning och en flygstrategi vilka båda publiceras inom kort. Jens berättade om sitt arbete som initiativtagare till NSPA-nätverket och nämnde synliggörande som en de stora utmaningarna för de nordliga glesbefolkade områdena samt pekade på vikten av ett aktivt påverkansarbete på hemmaplan.

Paal Iversen Closeup
Paal Iversen, Senior Adviser, Samferdselsdepartementet, Norge

Niklas Nordström, Luleå kommun, lyfte i sitt anförande vikten av fungerande och tillförlitliga transporter för våra resursrika regioner. Niklas pekade på att trots en begränsad budget har NDPTL bidragit med en viktig hävstång;Luleå hamn har nyligen tilldelats EUR 777,000 euro i finansiering från NDPTL för projektet Malmporten som kommer att bygga på resultaten av det nyligen avslutade TEN-T-projekt. Detta kommer att föra Malmporten globala projekt som omfattar muddringsarbeten ett steg närmare förverkligande. Vi behöver öka investeringarna i den Europeiska Arktis och exempelvis kan NDPTL användas för att kapitalisera på resultat av avslutade TEN-T-projekt och även som smörjmedel för att förbereda CEF-applikationer. NDPTL spelar en viktig roll för att överbrygga TEN-T med infrastrukturnätet i grannländerna, och för framtida bättre relationer via också bättre möjliga kommunikationer.

Martti Hahl, Barents Center Finland, redogjorde för den rapport som Paavo Lipponen, Finlands förra statsminister, lämnade in till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om Arktis och den nordliga dimensionen och betonade vikten av att expandera NDPTL-kartan med BEATA-kartan.

Vladislav Kurbatskiy, Ryska federationens UD, berättade om planerade och pågående ryska initiativ för hamninfrastruktur i NDPTL-området i Ryssland och investeringar i Murmansk och Arkhangelsk. Kurbatskiy betonade att NDPTL kan spela en viktig roll som forum för diskussioner och investeringar.

Seminariet var indelat i 3 sessioner

1. Politiskt perspektiv om transportinfrastruktur i den Europeiska Arktis – anföranden från Jens Nilsson, ledamot i Europaparlamentet (Socialdemokraterna), Niklas Nordström (S), kommunalråd Luleå kommun, Paal Iversen, Transportdepartement Norge, samt Geir Ove Bakken, ordförande i kultur- och transportutskottet, Finnmark region.

 2. NDPTL implementering – NDPTL:s fond, operativ under 2013-2015, har totalt tilldelat medfinansiering till 10 projekt varav 3 presenterades på seminariet: Narviks hamn, Luleå hamn samt  nya terminaler i hamnarna Umeå och Vasa.

 3. Övriga initiativ – presentationer av pågående och planerade aktiviteter i området såsom TEN-T och den Botniska korridoren, BEATA och Arctic Corridor samt utmaningar och möjligheter i NSPA-samarbetet.

Seminariet tilldrog totalt ett 30-tal deltagare och många nyckelpersoner från Norrbotten och Västerbotten.

Ta del av talarnas presentationer nedan:

Henrik Vuorinen
Isabella Forsgren
Joakim Berglund
Martti Hahl
Timo Lohi
Rune Johan Arnöy 

Henrik Vuorinen

Isabella Forsgren

Joakim Berglund

Martti Hahl

Timo Lohi

Rune Johan Arnöy

Read the article in english here

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS