Nya riktlinjer om det fjärde järnvägspaketet

2015-10-16

Den 8 oktober enades ministerrådet om en ny allmän riktlinje för två förslag angående det fjärde järnvägspaketet: avregleringen av inrikes persontrafik på järnväg samt stärka styrningen av infrastruktur för järnväg.

Målet med de nya reglerna är att förbättra kvaliteten på järnvägstjänster genom att göra dessa mer dynamiska och kundorienterade. Meningen är dessutom att uppmuntra investeringar och innovation samt säkerställa en rättvis konkurrens på järnvägsmarknaden.

Genom förslagen ska tågföretag i hela EU ha samma tillgång till järnvägsnätet i alla EU-länder för att kunna bedriva passagerarverksamhet genom att antingen starta egna kommersiella tjänster för att konkurrera med andra aktörer, eller buda på offentlig upphandling av tjänster. Bland förslagen finns även skyddsåtgärder för att förhindra intressekonflikter samt öka transparensen i finansiella flöden mellan förvaltare av infrastruktur och tågoperatörer.

Ministerrådet enades om att konkurrensutsättning bör vara huvudregeln för offentlig upphandling av tjänster. Dock menar de att ett antal undantag från denna regel bör tillåta att avtal om allmän trafik kan tilldelas direkt. Dessa undantag behandlar problem, såsom lämpligheten i konkurrensutsättning för små marknader och behovet av att säkerställa långsiktig kontinuitet av tjänster inom offentlig järnvägstransport. Främst rör sig detta om att medlemsstaters myndigheter bör kunna välja att direkt tilldela avtal till en part om det är motiverat av både marknaden och nätverkens struktur och geografiska egenskaper.

Vidare anser ministerrådet att medlemsstaters organisatoriska strukturer redan till stor del stämmer överens med det presenterade förslagets målsättningar. Det finns däremot områden där viss problematik blivit uppmärksammat och där det anses att åtgärder bör riktas. Ett sådant potentiellt problem är risk för intressekonflikter eller överföringar av medel mellan förvaltare av infrastruktur och järnvägsföretag. 

Läs mer om det fjärde järnvägspaketet här

Läs mer om Ministerrådets riktlinje här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS