Nya riktlinjer om det fjärde järnvägspaketet

2015-10-16

Den 8 oktober enades ministerrådet om en ny allmän riktlinje för två förslag angående det fjärde järnvägspaketet: avregleringen av inrikes persontrafik på järnväg samt stärka styrningen av infrastruktur för järnväg.

Målet med de nya reglerna är att förbättra kvaliteten på järnvägstjänster genom att göra dessa mer dynamiska och kundorienterade. Meningen är dessutom att uppmuntra investeringar och innovation samt säkerställa en rättvis konkurrens på järnvägsmarknaden.

Genom förslagen ska tågföretag i hela EU ha samma tillgång till järnvägsnätet i alla EU-länder för att kunna bedriva passagerarverksamhet genom att antingen starta egna kommersiella tjänster för att konkurrera med andra aktörer, eller buda på offentlig upphandling av tjänster. Bland förslagen finns även skyddsåtgärder för att förhindra intressekonflikter samt öka transparensen i finansiella flöden mellan förvaltare av infrastruktur och tågoperatörer.

Ministerrådet enades om att konkurrensutsättning bör vara huvudregeln för offentlig upphandling av tjänster. Dock menar de att ett antal undantag från denna regel bör tillåta att avtal om allmän trafik kan tilldelas direkt. Dessa undantag behandlar problem, såsom lämpligheten i konkurrensutsättning för små marknader och behovet av att säkerställa långsiktig kontinuitet av tjänster inom offentlig järnvägstransport. Främst rör sig detta om att medlemsstaters myndigheter bör kunna välja att direkt tilldela avtal till en part om det är motiverat av både marknaden och nätverkens struktur och geografiska egenskaper.

Vidare anser ministerrådet att medlemsstaters organisatoriska strukturer redan till stor del stämmer överens med det presenterade förslagets målsättningar. Det finns däremot områden där viss problematik blivit uppmärksammat och där det anses att åtgärder bör riktas. Ett sådant potentiellt problem är risk för intressekonflikter eller överföringar av medel mellan förvaltare av infrastruktur och järnvägsföretag. 

Läs mer om det fjärde järnvägspaketet här

Läs mer om Ministerrådets riktlinje här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS