Pat Cox-högnivåmöte i Luleå och Kiruna

2016-06-08

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besökte Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni 2016.  Syftet var att få en närmare bild av regionen och transportsystemen i norra Skandinavien och den europeiska Arktis.

På inbjudan av Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten besökte Pat Cox - europeisk samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed)- Luleå och Kiruna den 30 maj-1 juni 2016. Syftet med besöket var att presentera regionen och att belysa möjligheterna till att infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland länkas närmare TEN-T:s stomnätskorridor SkandMed för att förbättra funktionen i det europeiska transportsystemet som helhet. 

En delegation med företrädare för lokal, regional och nationell nivå samt basindustri och universitet medverkade i högnivåbesöket som samordnades av North Sweden European Office - Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. 

- Infrastruktursatsningar i norra Sverige är en prioriterad fråga för oss och mötet med Pat Cox är en viktig del i ett långsiktigt arbete för bättre transportsystem i hela Europa, sade Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Samarbetet genom Midway Alignment för en förstärkning av förbindelsen mellan Umeå och Vasa är ytterligare en betydande del av arbetet för en mer tillgänglig region. 

Erik B och Pat C

Pat Cox håller anförande under högnivåbesöket i norra Sverige 30 maj-1 juni. Här i Luleå hamn.

- Här skapas en stor del av Sveriges välstånd när malmen från LKAB exporteras eller förädlas på plats till stål av SSAB. Nu arbetar vi för att övertyga EU och staten om att investera i en modern hamn och järnvägar för att transportera allt som produceras i norra Europa, förklarade Niklas Nordström (S), kommunalråd Luleå kommun. 

All Luleå

Deltagare vid högnivåmötet, Luleå

Jan Moström, vd LKAB, tog emot delegationen för dialog om logistik- och transportsystemet samt basindustrins roll för europeisk konkurrenskraft och tillväxt. Under mötet i Kiruna överlämnade Paal Iversen, Senior rådgivare på Samferdselsdepartementet, ett Letter of recommendation, signerat den Norges transportminister, till Pat Cox och med kopia till infrastrukturministern i Sverige och till EU-kommissionens DG MOVE. I brevet uttrycker den norska regeringen sitt stöd för den svenska regeringen vad gäller att utvidga TEN-T:s stomnätskorridor SkandMed med den Botniska korridoren längst norrlandskusten och Luleå hamn och vidare på Malmbanan till svensk-norska gränsen och Narviks hamn.

I Kiruna besökte delegationen LKAB:s besöksgruva samt lok- och vagnsverkstad. Kristina Zakrisson (S), kommunstyrelsens ordförande, Kiruna kommun tog emot på stadshuset för samtal kring stadsflytten, utmaningar i logistik och transportinfrastruktur och förutsättningarna för ledande globala bolag att verka från avlägset belägna områden i norra Skandinavien.

Stadshuset Kiruna

Kristina Zakrisson (S), kommunstyrelsens ordförande Kiruna kommun leder mötet för Pat Cox samt delegationen på stadshuset, Kiruna

Ett genomgående tema i diskussionerna i Luleå och Kiruna var det nyligen publicerade meddelandet om Arktis. Meddelandet sätter upp ramar för en EU-politik som skall syfta till att främja en hållbar utveckling i den europeiska Arktis. Bland annat föreslås en samordnad finansieringsstrategi för optimalt nyttjande av transportinfrastrukturnätet. Arbetet med att få till stånd en hållbar mutlimodalitet i systemet för såväl långväga- och korta transporter som för person- och godstrafik, bör enligt förslaget bedrivas i samarbete mellan EU:s institutioner, lokal, regional och nationell nivå i medlemsländerna och angränsande associerade länder samt industrin.

Pat Cox-besöket är en uppföljning av högnivåmötet som hölls den 3 juni 2015 i Köpenhamn för företrädare för politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten samt Pat Cox och EU-kommissionens DG MOVE, om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T och hur EU skulle kunna vara engagerad i att länka våra transportstråk till SkandMed. 

Läs mer om: 

Högnivåmötet om transportinfrastrukturen i norr - 3 juni i Köpenhamn

"Joint Communication to the European Parliament and the Council - An integrated European Union policy for the Arctic"

In English

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS