Rådet antar direktiv om infrastruktur för alternativa bränslen

2014-09-30

Ministerrådet antog den 29 september direktivet om att bygga upp infrastruktur för alternativa lägsta bränslen i EU.

Under det allmänna rådets GAC möte den 29 september antogs direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. "Med det formella antagandet av direktivet i dag tar vi ett avgörande steg för att göra Europas ekonomi mer resurseffektiv och mindre beroende av olja", sade Maurizio Lupi, Italiens minister för infrastruktur och transporter. 

Rådets slutliga antagande av rättsakten följer överenskommelsen som nåddes med Europaparlamentet tidigare i år. Direktivet träder i kraft 20 dagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning vilket väntas ske inom de närmaste dagarna.

Samordnad utbyggnad

Enligt direktivet skall varje medlemsstat inom två år upprätta en strategi för driftsättning av alternativa bränslen. Dessa strategier eller nationella politiska ramverk sätter upp nationella mål för att införa nya laddnings- och tankstationer för olika typer av rena bränslen såsom elektricitet, vätgas och naturgas, och även för olika former av stödåtgärder. EU-kommissionens roll blir att bistå medlemsstaterna med att samordna genomförande av åtgärderna. 

Tanken är att medlemsländernas strategier sammantaget och på lång sikt ger säkerhet för privata och offentliga investeringar i fordons- och bränsleteknik samt för infrastrukturuppbyggnad.

Deadline för att ha infrastrutkuren på plats varierar mellan år 2020 och 2030 beroende på vilken typ av bränsle och fordon det rör sig om och även utbyggnadsområde. Direktivet föreskriver t ex att senast år 2020, bör medlemsländerna installera laddnings- och tankställen för elbilar och bussar som använder komprimerad naturgas (CNG) i städerna och förorter.

Direktivet föreskriver att gemensamma tekniska standarder skall tillämpas för att säkerställa driftkompatibilitet. För finansieringen väntas privat investering spela nyckelroll. Även offentliga stödåtgärder är möjliga under förutsättning att dessa är förenliga med EU:s statsstödsregler. Relevanta åtgärder är stödberättigade till unionsfinansiering från CEF och Horisont2020.

Bakgrund

Att skapa ett nätverk för laddnings- och tankstationer anses avgörande för att driva konsumenternas efterfrågan på fordon som drivs med rent bränsle, och för att uppmuntra tillverkare att utveckla sådana fordon och att sälja dem till konkurrenskraftiga priser. Enligt EU-kommissionen, hålls användningen av rent bränsle tillbaka idag av de höga kostnaderna för fordon, den låga efterfrågan samt avsaknad av bränsleinfrastruktur.

Tanken med det nya direktivet är att bryta denna onda cirkel, och på så sätt minska transportsektorns oljeberoende samt skära ned på sektorns utsläpp av växthusgaser, vilket är förenligt med uppsatta mål i vitboken. Direktivet syftar också till att främja ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i EU och då främst hos små och medelstora företag. Enligt beräkningar från EU-kommissionen, väntas alternativa bränslets successiva inträde på marknaden att medföra besparingar i EU:s oljeutgifter motsvarande ca EUR 2.3 miljarder per år 2030, och ytterligare EUR 1 miljard per år genom att dämpa prisfluktuationer tack vare förbättrad säkerhet och energiförsörjning.

Läs våra tidigare nyheter om förslaget:

EU-kommissionens strategi för rena drivmedel

Transportutskottet diskuterar betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Anbudsinfodran om studier för LNG-bränslen och infrastruktur

Rådet har antagit allmänna riktlinjer för infrastruktur för alternativa bränslen

TRAN-utskottet har antagit förslag till betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

TEN-T miljoner till Norra Sverige

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS