Regeringsbeslut om tillstyrkande av EU-ansökan för medfinansiering av viktiga transportprojekt

2015-02-23

Pressmeddelande
20 februari 2015
Näringsdepartementet

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ansökan till EU-fond för medfinansiering av 56 viktiga transportprojekt

Regeringen beslutade idag att tillstyrka 56 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). Ansökningsprocessen har samordnats av Trafikverket och arbetet har pågått sedan tidig höst 2014. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är över en halv miljard euro. Totalt utlystes åtta miljarder euro hösten 2014, som kan delas mellan samtliga medlemsländer i EU. Därtill finns fyra miljarder euro som Sverige inte kan ta del av då de är öronmärkta för så kallade sammanhållningsländer. Dagens regeringsbeslut innebär det sista steget i Sveriges ansökningsprocess. Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får bidrag från fonden.

- Det är positivt att vi idag kunnat tillstyrka så många viktiga transportprojekt för jobb och utveckling som kan öka konkurrenskraften i både Sverige och EU. Projekten bedrivs från norr till söder och flera berör andra länder. Aktörerna har förberett sina projekt väl inför ansökan, nu hoppas vi att så många som möjligt går hela vägen. På listan över de transportprojekt som nu skickas till EU-kommissionen återfinns Norrbotniabanan, liksom flera projekt inom sjöfarten som vill ha smörjmedel för att möta kraven i och med det nya svaveldirektivet. Där finns även projekt om flygledning och laddinfrastruktur för elbilar. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

För ytterligare frågor, kontakta Elin Tibell, pressekreterare hos Anna Johansson.

Läs pressmeddelandet från Näringsdepartementet

Övre Norrland är en aktiv partner i TEN-T och CEF

Såsom North Sweden European Office tidigare rapporterat, deltar Norrbotten och Västerbotten aktivt i genomförande av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Tre TEN-T projekt pågår idag och såväl Norrbotniabanan som Malmbanan finns på regeringens lista över viktiga transportprojekt som ansöker om medfinansiering från CEF (Connecting Europe Facility), den nya finansieringsmekanismen för TEN-T projekt under EU:s programperiod för 2014-2020. 

 • Norrbotniabanan - tar bort flaskhalsar och sammanlänkar den Botniska korridoren 
medel från Länstransportplanen 2014-2025 (LTP) i Västerbotten och Norrbotten som medfinansiering. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan.
medel från Länstransportplanen 2014-2025 (LTP) i Västerbotten och Norrbotten som medfinansiering. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan.

Projektet syftar till att påbörja ett detaljerat planeringsarbete för Norrbotniabanan (NBB), en 270 km ny järnväg mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan är en saknad länk i den Botniska korridoren och vid fullt utbyggnad kommer den att knyta ihop den Botniska korridoren och Northern Axis* via anslutningar till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Transportkapaciteten och tillgängligheten för gods- och passagerartrafiken i nordsydlig- och östvästlig riktning utökas avsevärt. Ansökan som nu inlämnas avser utredningar och järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. Norrbotniabanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Sundsvall-Umeå-Luleå) för finansiering under programperioden 2014-2020.

Läs Norrbotniabanan AB:s pressmeddelande om tillstyrkandet av ansökan.

 • Malmbanan - Dubbelspår för ökad kapacitet 

Projektet avser att öka kapaciteten på Malmbanan som i dagsläget har stora kapacitetsbrister. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. Malmbanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Luleå-Kiruna-Riksgränsen) samt i Ofotbanan (Riksgränsen-Narvik) och har i dagsläget högt kapacitetsutnyttjande men punktligheten för gods- och persontåg är inte tillfredsställande.

Läs mer om Malmbanan

Läs vår nyhet om pågående och planerade CEF-ansökningar i Norrbotten och Västerbotten

CEF-utlysningar 2015-2016

Nästa utlysning för CEF Transport öppnas sent 2015 alternativt tidigt 2016 och omfattar endast potten för Sammanhållningsländerna samt SESAR (Single European Sky ATM Research, som syftar till att förbättra trafikledningssystemet för luftfarten). En allmän och större utlysning väntas först under hösten 2016. 

Kontakt

Vid frågor om Norrbottens och Västerbottens deltagande i TEN-T och CEF samt övriga frågor om EU:s transportpolitik  kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office i Bryssel.

/Mona Mansour 

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS