Regeringsbeslut om tillstyrkande av EU-ansökan för medfinansiering av viktiga transportprojekt

2015-02-23

Pressmeddelande
20 februari 2015
Näringsdepartementet

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ansökan till EU-fond för medfinansiering av 56 viktiga transportprojekt

Regeringen beslutade idag att tillstyrka 56 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). Ansökningsprocessen har samordnats av Trafikverket och arbetet har pågått sedan tidig höst 2014. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är över en halv miljard euro. Totalt utlystes åtta miljarder euro hösten 2014, som kan delas mellan samtliga medlemsländer i EU. Därtill finns fyra miljarder euro som Sverige inte kan ta del av då de är öronmärkta för så kallade sammanhållningsländer. Dagens regeringsbeslut innebär det sista steget i Sveriges ansökningsprocess. Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får bidrag från fonden.

- Det är positivt att vi idag kunnat tillstyrka så många viktiga transportprojekt för jobb och utveckling som kan öka konkurrenskraften i både Sverige och EU. Projekten bedrivs från norr till söder och flera berör andra länder. Aktörerna har förberett sina projekt väl inför ansökan, nu hoppas vi att så många som möjligt går hela vägen. På listan över de transportprojekt som nu skickas till EU-kommissionen återfinns Norrbotniabanan, liksom flera projekt inom sjöfarten som vill ha smörjmedel för att möta kraven i och med det nya svaveldirektivet. Där finns även projekt om flygledning och laddinfrastruktur för elbilar. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

För ytterligare frågor, kontakta Elin Tibell, pressekreterare hos Anna Johansson.

Läs pressmeddelandet från Näringsdepartementet

Övre Norrland är en aktiv partner i TEN-T och CEF

Såsom North Sweden European Office tidigare rapporterat, deltar Norrbotten och Västerbotten aktivt i genomförande av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Tre TEN-T projekt pågår idag och såväl Norrbotniabanan som Malmbanan finns på regeringens lista över viktiga transportprojekt som ansöker om medfinansiering från CEF (Connecting Europe Facility), den nya finansieringsmekanismen för TEN-T projekt under EU:s programperiod för 2014-2020. 

 • Norrbotniabanan - tar bort flaskhalsar och sammanlänkar den Botniska korridoren 
medel från Länstransportplanen 2014-2025 (LTP) i Västerbotten och Norrbotten som medfinansiering. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan.
medel från Länstransportplanen 2014-2025 (LTP) i Västerbotten och Norrbotten som medfinansiering. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan.

Projektet syftar till att påbörja ett detaljerat planeringsarbete för Norrbotniabanan (NBB), en 270 km ny järnväg mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan är en saknad länk i den Botniska korridoren och vid fullt utbyggnad kommer den att knyta ihop den Botniska korridoren och Northern Axis* via anslutningar till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Transportkapaciteten och tillgängligheten för gods- och passagerartrafiken i nordsydlig- och östvästlig riktning utökas avsevärt. Ansökan som nu inlämnas avser utredningar och järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. Norrbotniabanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Sundsvall-Umeå-Luleå) för finansiering under programperioden 2014-2020.

Läs Norrbotniabanan AB:s pressmeddelande om tillstyrkandet av ansökan.

 • Malmbanan - Dubbelspår för ökad kapacitet 

Projektet avser att öka kapaciteten på Malmbanan som i dagsläget har stora kapacitetsbrister. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. Malmbanan ingår i TEN-T:s stomnät och i de prioriterade sektionerna i CEF (Luleå-Kiruna-Riksgränsen) samt i Ofotbanan (Riksgränsen-Narvik) och har i dagsläget högt kapacitetsutnyttjande men punktligheten för gods- och persontåg är inte tillfredsställande.

Läs mer om Malmbanan

Läs vår nyhet om pågående och planerade CEF-ansökningar i Norrbotten och Västerbotten

CEF-utlysningar 2015-2016

Nästa utlysning för CEF Transport öppnas sent 2015 alternativt tidigt 2016 och omfattar endast potten för Sammanhållningsländerna samt SESAR (Single European Sky ATM Research, som syftar till att förbättra trafikledningssystemet för luftfarten). En allmän och större utlysning väntas först under hösten 2016. 

Kontakt

Vid frågor om Norrbottens och Västerbottens deltagande i TEN-T och CEF samt övriga frågor om EU:s transportpolitik  kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office i Bryssel.

/Mona Mansour 

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS