Norrbotten och Västerbotten mötte EU transportansvariga

2017-04-26

Företrädare för politiken, industrin och akademi från Norrbotten och Västerbotten besökte Bryssel den 26 april för samtal om pågående arbete i regionen och i EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken samt finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar.

Niklas Sirén (V), Kiruna kommun, Niklas Nordström (S), Luleå kommun, Lorents Burman (S), Skellefteå kommun, Johan Söderling (S), Vännäs kommun samt Hannah Öhman, SmurfitKappa och Uday Kumar, Järnvägstekniskt centrum vid LTU, besökte Bryssel under en heldag den 26 april för att med företrädare för EU:s institutioner diskutera för regionen viktiga tillväxtfrågor. 

EP

Gruppfoto utanför Europaparlamentet - från vänster Niklas Nordström, Mona Mansour, Mårten Edberg, Niklas Sirén, Hanna Öhman, Johan Söderling, Uday Kumar och Lorents Burman

Delegationen träffade Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) samt tjänstemän på DG MOVE och ledamöter i Europaparlamentet Marita Ulvskog (Sysselsättningsutskottet), Jens Nilsson (Transportutskottet) och Jytte Guteland (Miljöustkottet). 

NS

Möte på North Sweden med Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed

Diskussionerna kretsade kring dels pågående och planerade aktiviteter i regionen bl a på de prioriterade sträckorna Northern Axis och Malmbanan samt på nord-sydliga stråken NBB och hela den Botniska korridoren och vid Luleå hamn och Midway Alignment Umeå-Vasa, och dels aktuella frågor vid EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken och ScanMed-korridoren i kommande programperiod samt nya sätt att finansiera infrastrukturinvesteringar. 

I synnerhet fördes diskussioner kring en förlängning av ScanMed-korridoren längst norrlandskusten och vidare över Malmbanan till Narvik och över Haparandabanan till svensk-finska gränsen. 

ScanMed

Karta - förlängning av ScanMed och North Sea-Baltic till norra Skandinavien

Gruppen samtalade vidare om innovationer och demonstrationsmiljöer i regionen inom järnvägsteknik samt industrins behov av välfungerande och tillförlitlig infrastruktur och effektiva logistiklösningar. 

Deltagare lyfte fram de analyser och studier som genomförts och nyligen presenterats och som pekar ut infrastruktursatsningar som avgörande för tillväxtskapande. Det avser exempelvis arbetet med Norrbottens arktiska plattform samt den process om utveckling av en EU-politik för Arktis som bedrivs av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och NSPA-regionerna. North Sweden presenterade likaså huvuddragen i OECD-studien för NSPA som presenterades tidigare i år i Bryssel. 

Fastän huvudfokus i mångt och mycket centrerade kring transportinfrastruktur fördes samtal även om andra frågor såsom miljö/energi och klimat, arbetsrätt, forskning och innovation samt tillståndet i unionen och EU:s framtid.

In English

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS