Samråd: Hållbara och effektiva godstransporter

2014-02-14

Europeiska kommissionen har utlyst ett öppet samråd i syfte att få in information om hur ett nytt finansieringsprogram inom godstrafiksektorn kan utformas för att uppnå mål för innovativa och hållbara godstransporter inom TEN-T och CEF. Erfarenheter från Marco Polo-programmet eftersöks, samt även vilka behov som finns för ett nytt finansieringsprogram.

EU-kommissionen har tidigare använt programmet Marco Polo som ett instrument för att förbättra godstrafikens miljöpåverkan, trafikstockningar och förbättra förutsättningar för intermodala transporter. Ett nytt finansieringsprogram planeras för den nya programperioden 2014-2020. Till detta behöver EU-kommissionen underlag och har därför öppnat till samråd för hållbara och effektiva godstransporter. EU-kommissionen eftersöker information om hur utvecklingen är på transportmarknaden, vilka resultat som Marco Polo-programmet haft samt den nya transportpolitiska ram som fastställs bland annat genom de reviderade Trans-European Transport Network, TEN-T och  Connecting Europe Facility, CEF.

Samrådet riktar sig framförallt till företag, myndigheter, universitet, organisationer och övriga aktörer som har ett intresse av att förbättra godstransportsektorns effektivitet och hållbarhet.

Här deltar du

För mer information kontakta  Mona Mansour.

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS