Samråd om infrastrukturplanering och – investeringar på alla styrelsenivåer

2015-04-14

Detta samråd genomförs av Regionkommittén (ReK) i samarbete med OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Om du fyller i frågeformuläret har du en unik möjlighet att på EU-nivå och internationell nivå föra fram dina lokala och regionala myndigheters synpunkter på de utmaningar som ni ställs inför vid investeringar.

Lokala och regionala myndigheter stod för mer än två tredjedelar av de totala offentliga investeringarna i EU under 2013. Det blir dock allt svårare för dem att finansiera infrastrukturprojekt med hänsyn till de rådande budgetåtstramningarna. Med tanke på de enorma infrastrukturbehoven är det viktigt att öka förståelsen av vilka utmaningar de ställs inför och dra lärdom av god praxis.

Frågeformuläret bygger på de viktigaste frågorna i OECD:s rekommendation om effektiva offentliga investeringar på alla styresnivåer som antogs av OECD under 2014 och stöds av Regionkommittén.

Resultatet från undersökningen
Resultaten från undersökningen kommer att läggas fram i juni 2015 av OECD och Regionkommittén i en sammanfattande rapport som skickas ut till alla deltagare. 

Resultaten kommer också att bidra till ReK:s övervakningsverksamhet och politiska verksamhet i samband med starten för de europeiska struktur- och investeringsfondernas operativa program för 2014–2020 (det elfte tematiska målet om administrativ kapacitet), genomförandet av Junckers investeringsplan och den pågående översynen av Europa 2020-strategin. Under 2015 kommer verksamheten att omfatta politiska debatter och utbyte av god praxis, bland annat särskilda workshoppar. Resultaten från denna verksamhet kommer att sammanfattas i ReK:s sjätte övervakningsrapport om Europa 2020-strategin (oktober 2015).

Vem ska besvara frågeformuläret?
Frågeformuläret bör besvaras av företrädare för lokala eller regionala myndigheter som ansvarar för planering, finansiering eller genomförande av investeringar (tjänstemän, politiker eller andra).

Praktisk information:

 • Undersökningen pågår till den 29 maj 2015.
 • Det tar högst 15–20 minuter att besvara frågorna.
 • Du kan fylla i frågeformuläret på något av de officiella EU-språken.


Enkäten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS