Samråd om infrastrukturplanering och – investeringar på alla styrelsenivåer

2015-04-14

Detta samråd genomförs av Regionkommittén (ReK) i samarbete med OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Om du fyller i frågeformuläret har du en unik möjlighet att på EU-nivå och internationell nivå föra fram dina lokala och regionala myndigheters synpunkter på de utmaningar som ni ställs inför vid investeringar.

Lokala och regionala myndigheter stod för mer än två tredjedelar av de totala offentliga investeringarna i EU under 2013. Det blir dock allt svårare för dem att finansiera infrastrukturprojekt med hänsyn till de rådande budgetåtstramningarna. Med tanke på de enorma infrastrukturbehoven är det viktigt att öka förståelsen av vilka utmaningar de ställs inför och dra lärdom av god praxis.

Frågeformuläret bygger på de viktigaste frågorna i OECD:s rekommendation om effektiva offentliga investeringar på alla styresnivåer som antogs av OECD under 2014 och stöds av Regionkommittén.

Resultatet från undersökningen
Resultaten från undersökningen kommer att läggas fram i juni 2015 av OECD och Regionkommittén i en sammanfattande rapport som skickas ut till alla deltagare. 

Resultaten kommer också att bidra till ReK:s övervakningsverksamhet och politiska verksamhet i samband med starten för de europeiska struktur- och investeringsfondernas operativa program för 2014–2020 (det elfte tematiska målet om administrativ kapacitet), genomförandet av Junckers investeringsplan och den pågående översynen av Europa 2020-strategin. Under 2015 kommer verksamheten att omfatta politiska debatter och utbyte av god praxis, bland annat särskilda workshoppar. Resultaten från denna verksamhet kommer att sammanfattas i ReK:s sjätte övervakningsrapport om Europa 2020-strategin (oktober 2015).

Vem ska besvara frågeformuläret?
Frågeformuläret bör besvaras av företrädare för lokala eller regionala myndigheter som ansvarar för planering, finansiering eller genomförande av investeringar (tjänstemän, politiker eller andra).

Praktisk information:

 • Undersökningen pågår till den 29 maj 2015.
 • Det tar högst 15–20 minuter att besvara frågorna.
 • Du kan fylla i frågeformuläret på något av de officiella EU-språken.


Enkäten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS