Rundabordssamtal om CEF, Fonden för ett sammanlänkat Europa

2012-09-12

Den 6 september anordnade North Sweden ett rundabordssamtal för Norrbotniabanans styrgrupp samt representanter för Botniska korridoren samt LKAB. Göran Färm, budgetutskottet på Europaparlamentet, och Matthieu Bertrand, DG MOVE på Europeiska kommissionen, redogjorde för aktuellt läge för Connecting Europe Facility (CEF) -processen.

120907 - Bottniska korridoren

Göran Färm, EU-parlamentariker och rapportör för CEF i budgetutskottet, förklarade att investeringsnivåernas fall i EU beror dels på minskande offentliga investeringar som är en långsiktig trend och inte enbart härrör från den ekonomiska krisen och åtstramningarna, och dels på minskade investeringar från privata sektorn som föranletts av den ekonomiska krisen. Bara genom att återställa investeringsnivån från 2008 skulle innebära skillnaden mellan lågkonjunktur och tillväxt, enligt studier som genomförts av PES.

Det finns en bred majoritet på Europaparlamentet som stödjer EU-kommissionens förslag om CEF, enligt Färm som anser att budgeten är ett minimum för genomförande av investeringar för att lyfta Europa ur den djupa krisen- investeringarna i vissa länder i EU har fallit med mer än 22% av BNP.

Vad det gäller den totala nivån på hela den föreslagna flerårsbudgeten för EU anser Sverige i likhet med övriga nettobetalande länder, att EU-kommissionens förslag är alldeles för högt och rimmar illa med de besparingar som många medlemsstater behöver genomföra p.g.a. det ekonomiska läget. EU bör inte spendera mer, utan att satsa bättre och smartare. Man måste prioritera bland utgifterna och lägga vikten vid tillväxt och konkurrenskraft. Göran Färm menar däremot att detta argument inte håller då EU:s budget inte är jämförbart med nationella budgetar. I likhet med andra Europaparlamentariker North Sweden samtalar med, motsätter sig Färm en nedskärning i EU:s totala budgetram.

Vidare redogjorde Göran Färm för de innovativa finansiella instrument, som ett sätt att ta hjälp av marknaden och investerare som normalt inte går in i infrastruktur, för att påskynda finansiering av transeuropeiska nät för transport-, energi- och telekommunikationssektorer. Bland de första av dessa finansiella instrument lanseras nu Projektobligationer, ett initiativ av EU-kommissionen som efter Rådets och EU-parlamentets godkännande tidigare i år implementeras under en pilotfas 2012-2013. Projektobligationer syftar till att tillgodose behoven av kortfristig finansiering och om att förfina instrumentet innan det införs i CEF 2014.

Talarna om den Botniska korridoren

Båda talares budskap var väldigt tydligt om att den Botniska korridoren är mycket viktig för att knyta ihop Europa och att satsningar på infrastruktur som understödjer den viktiga mineralnäringen i norra Sverige är nödvändiga. De båda återkom flera gånger om hur viktiga infrastruktursatsningarna är och Mathieu Bertrand poängterade att det inte är EU som vill ge sig in och diskutera objektstrykningar utan att det blir en tvingande konsekvens om medlemsländerna inte skjuter till de föreslagna medlen.

Göran Färm menade att det varit mycket fokus på åtstramningar och båda talarna uppmanar regionerna att hjälpa till i att försvara EU-kommissionens förslag om CEF gentemot den nationella nivån, att väcka vikten av infrastrukturinvesteringar och att det är brådskande att agera.

Den 22-23 november kommer Rådet under ett extra insatt toppmöte att försöka nå fram till en överenskommelse om en förhandlingsposition för den fleråriga budgetramen. 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS