Rundabordssamtal om CEF, Fonden för ett sammanlänkat Europa

2012-09-12

Den 6 september anordnade North Sweden ett rundabordssamtal för Norrbotniabanans styrgrupp samt representanter för Botniska korridoren samt LKAB. Göran Färm, budgetutskottet på Europaparlamentet, och Matthieu Bertrand, DG MOVE på Europeiska kommissionen, redogjorde för aktuellt läge för Connecting Europe Facility (CEF) -processen.

120907 - Bottniska korridoren

Göran Färm, EU-parlamentariker och rapportör för CEF i budgetutskottet, förklarade att investeringsnivåernas fall i EU beror dels på minskande offentliga investeringar som är en långsiktig trend och inte enbart härrör från den ekonomiska krisen och åtstramningarna, och dels på minskade investeringar från privata sektorn som föranletts av den ekonomiska krisen. Bara genom att återställa investeringsnivån från 2008 skulle innebära skillnaden mellan lågkonjunktur och tillväxt, enligt studier som genomförts av PES.

Det finns en bred majoritet på Europaparlamentet som stödjer EU-kommissionens förslag om CEF, enligt Färm som anser att budgeten är ett minimum för genomförande av investeringar för att lyfta Europa ur den djupa krisen- investeringarna i vissa länder i EU har fallit med mer än 22% av BNP.

Vad det gäller den totala nivån på hela den föreslagna flerårsbudgeten för EU anser Sverige i likhet med övriga nettobetalande länder, att EU-kommissionens förslag är alldeles för högt och rimmar illa med de besparingar som många medlemsstater behöver genomföra p.g.a. det ekonomiska läget. EU bör inte spendera mer, utan att satsa bättre och smartare. Man måste prioritera bland utgifterna och lägga vikten vid tillväxt och konkurrenskraft. Göran Färm menar däremot att detta argument inte håller då EU:s budget inte är jämförbart med nationella budgetar. I likhet med andra Europaparlamentariker North Sweden samtalar med, motsätter sig Färm en nedskärning i EU:s totala budgetram.

Vidare redogjorde Göran Färm för de innovativa finansiella instrument, som ett sätt att ta hjälp av marknaden och investerare som normalt inte går in i infrastruktur, för att påskynda finansiering av transeuropeiska nät för transport-, energi- och telekommunikationssektorer. Bland de första av dessa finansiella instrument lanseras nu Projektobligationer, ett initiativ av EU-kommissionen som efter Rådets och EU-parlamentets godkännande tidigare i år implementeras under en pilotfas 2012-2013. Projektobligationer syftar till att tillgodose behoven av kortfristig finansiering och om att förfina instrumentet innan det införs i CEF 2014.

Talarna om den Botniska korridoren

Båda talares budskap var väldigt tydligt om att den Botniska korridoren är mycket viktig för att knyta ihop Europa och att satsningar på infrastruktur som understödjer den viktiga mineralnäringen i norra Sverige är nödvändiga. De båda återkom flera gånger om hur viktiga infrastruktursatsningarna är och Mathieu Bertrand poängterade att det inte är EU som vill ge sig in och diskutera objektstrykningar utan att det blir en tvingande konsekvens om medlemsländerna inte skjuter till de föreslagna medlen.

Göran Färm menade att det varit mycket fokus på åtstramningar och båda talarna uppmanar regionerna att hjälpa till i att försvara EU-kommissionens förslag om CEF gentemot den nationella nivån, att väcka vikten av infrastrukturinvesteringar och att det är brådskande att agera.

Den 22-23 november kommer Rådet under ett extra insatt toppmöte att försöka nå fram till en överenskommelse om en förhandlingsposition för den fleråriga budgetramen. 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS