Förnybar energi och hållbara transporter diskuterades vid Östersjöseminarium

2015-06-17

Den 15 juni medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på Goetheinstitutet i Bryssel. Temat var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth”. På plats från Norra Sverige fanns Luleå hamn,  Midway Alignment of the Bothnian Corridor och BioGaC.

iBSG:s sommarseminarium är ett årligt återkommande event som brukar innehålla matnyttiga diskussioner och locka många besökare från både politiken, industrin och akademien runt om Östersjön. Förra året fastställde EU nya energi- och klimatmål för 2030 med tydliga besked om att energiövergången i Europa måste ta fart. Vad innebär förändringar i utbud och efterfrågan i energikedjor, t.ex. inom energimixen och transportsektorn för Östersjöregionen? Vilka är de centrala utmaningarna och hur kan vi tackla dem?                 

Seminariet inleddes med ett öppningsanförande av Agustin Escardino Malva från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Under detta gavs en kortare presentation av EU:s satsningar på innovation som ett sätt att öka användandet av förnybar energi, och vidare passade han på att berömma aktörerna runt Östersjön för det goda samarbete som pågår för att tillsammans tackla de gemensamma utmaningar som vi står inför. Avslutningsvis satte han detta samarbete i kontext av EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR).

Därefter hölls ett interaktivt projektcafé där aktörer gavs chans att visa upp pågående projekt som ett sätt att utbyta idéer, inspiration och uppmärksamma handfasta erfarenheter av bästa praxis. 

Session två, den senare delen av dagen, var uppdelad i fyra efterföljande tematiska block med rubrikerna maritim transport, urban mobilitet, maritim energi och bioenergi. 

Menno van der Kamp, EU-kommissionens DG Move, inledde session 2 med en presentation om TEN-T, CEF och Junckerpaketet för strategiska investeringar i EU. 

På plats från Norra Sverige fanns Henrik Vuorinen, VD för Luleå hamn som tillsammans med Marielle Swan från Sjöfartsverket under temat maritim transport presenterade projektet Malmporten.  I och med att 90 % av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten krävs det mycket hög transportkapacitet för att kunna exportera malmen, samtidigt som transportkostnaderna behöver hållas nere och det dessutom finns behov för mer miljövänliga alternativ. Med anledning av detta planerar Luleå hamn nu att genomföra den största muddringen sedan Göta kanal byggdes. Målet med detta är att öka kapaciteten i hamnen, både vad gäller storleken på skepp och mängden last som kan hanteras varje år. Enligt Luleå hamns beräkningar innebär detta att bränsleförbrukningen per fraktat ton kan minskas med 40 %, vilket följaktligen skulle innebära både lägre utsläpp och lägre kostnader. Vidare innebär satsningen en avlastning för väg och järnväg i Norra Sverige.

IMG_1194
Henrik Vuorinen, VD Luleå hamn, presenterar projektet Malmporten för seminariedeltagarna.

Under samma tema talade även Patrik Malka, General Manager för Wärtsilä Solutions. I sin presentation lade han särskilt fokus på Midway Alignment of the Bothnian Corridor – en gemensam satsning av Umeå och Vaasa för att utöka och förbättra färjeförbindelsen mellan städerna. Målet med detta är dels att underlätta övergången från väg till järnväg i och med att det är mycket mer tids- kostnads- och miljöeffektivt att transportera varor och människor med färja direkt mellan Umeå och Vaasa istället för att ta vägen runt Kvarken. Dessutom tros den förbättrade anslutningen mellan städerna göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta i, vilket kan locka till sig fler människor till båda städerna och ge förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. 

Bertil Carlsson från Bio-Fuel Region avslutade seminariet med projektet BioGaC med Skellefteå som huvudpart och som syftar till att bygga ut biogastankställen i norra Sverige med utbyggnad av biogasanläggningar i regionen samt att med nya attraktivare lösningar för tankstationerna få fler att välja gasbilar. 

Vidare läsning
Läs mer om projektet Malmporten, på Sjöfartsverkets hemsida.

Läs mer om Midway Alignment of the Bothnian Corridor. 

Läs mer om BioGaC.

För mer information om Malmporten, Midway Alignment och BioGaC, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office

/Kalle Eriksson & Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS