Förnybar energi och hållbara transporter diskuterades vid Östersjöseminarium

2015-06-17

Den 15 juni medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på Goetheinstitutet i Bryssel. Temat var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth”. På plats från Norra Sverige fanns Luleå hamn,  Midway Alignment of the Bothnian Corridor och BioGaC.

iBSG:s sommarseminarium är ett årligt återkommande event som brukar innehålla matnyttiga diskussioner och locka många besökare från både politiken, industrin och akademien runt om Östersjön. Förra året fastställde EU nya energi- och klimatmål för 2030 med tydliga besked om att energiövergången i Europa måste ta fart. Vad innebär förändringar i utbud och efterfrågan i energikedjor, t.ex. inom energimixen och transportsektorn för Östersjöregionen? Vilka är de centrala utmaningarna och hur kan vi tackla dem?                 

Seminariet inleddes med ett öppningsanförande av Agustin Escardino Malva från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Under detta gavs en kortare presentation av EU:s satsningar på innovation som ett sätt att öka användandet av förnybar energi, och vidare passade han på att berömma aktörerna runt Östersjön för det goda samarbete som pågår för att tillsammans tackla de gemensamma utmaningar som vi står inför. Avslutningsvis satte han detta samarbete i kontext av EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR).

Därefter hölls ett interaktivt projektcafé där aktörer gavs chans att visa upp pågående projekt som ett sätt att utbyta idéer, inspiration och uppmärksamma handfasta erfarenheter av bästa praxis. 

Session två, den senare delen av dagen, var uppdelad i fyra efterföljande tematiska block med rubrikerna maritim transport, urban mobilitet, maritim energi och bioenergi. 

Menno van der Kamp, EU-kommissionens DG Move, inledde session 2 med en presentation om TEN-T, CEF och Junckerpaketet för strategiska investeringar i EU. 

På plats från Norra Sverige fanns Henrik Vuorinen, VD för Luleå hamn som tillsammans med Marielle Swan från Sjöfartsverket under temat maritim transport presenterade projektet Malmporten.  I och med att 90 % av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten krävs det mycket hög transportkapacitet för att kunna exportera malmen, samtidigt som transportkostnaderna behöver hållas nere och det dessutom finns behov för mer miljövänliga alternativ. Med anledning av detta planerar Luleå hamn nu att genomföra den största muddringen sedan Göta kanal byggdes. Målet med detta är att öka kapaciteten i hamnen, både vad gäller storleken på skepp och mängden last som kan hanteras varje år. Enligt Luleå hamns beräkningar innebär detta att bränsleförbrukningen per fraktat ton kan minskas med 40 %, vilket följaktligen skulle innebära både lägre utsläpp och lägre kostnader. Vidare innebär satsningen en avlastning för väg och järnväg i Norra Sverige.

IMG_1194
Henrik Vuorinen, VD Luleå hamn, presenterar projektet Malmporten för seminariedeltagarna.

Under samma tema talade även Patrik Malka, General Manager för Wärtsilä Solutions. I sin presentation lade han särskilt fokus på Midway Alignment of the Bothnian Corridor – en gemensam satsning av Umeå och Vaasa för att utöka och förbättra färjeförbindelsen mellan städerna. Målet med detta är dels att underlätta övergången från väg till järnväg i och med att det är mycket mer tids- kostnads- och miljöeffektivt att transportera varor och människor med färja direkt mellan Umeå och Vaasa istället för att ta vägen runt Kvarken. Dessutom tros den förbättrade anslutningen mellan städerna göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta i, vilket kan locka till sig fler människor till båda städerna och ge förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. 

Bertil Carlsson från Bio-Fuel Region avslutade seminariet med projektet BioGaC med Skellefteå som huvudpart och som syftar till att bygga ut biogastankställen i norra Sverige med utbyggnad av biogasanläggningar i regionen samt att med nya attraktivare lösningar för tankstationerna få fler att välja gasbilar. 

Vidare läsning
Läs mer om projektet Malmporten, på Sjöfartsverkets hemsida.

Läs mer om Midway Alignment of the Bothnian Corridor. 

Läs mer om BioGaC.

För mer information om Malmporten, Midway Alignment och BioGaC, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office

/Kalle Eriksson & Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS