Förnybar energi och hållbara transporter diskuterades vid Östersjöseminarium

2015-06-17

Den 15 juni medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på Goetheinstitutet i Bryssel. Temat var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth”. På plats från Norra Sverige fanns Luleå hamn,  Midway Alignment of the Bothnian Corridor och BioGaC.

iBSG:s sommarseminarium är ett årligt återkommande event som brukar innehålla matnyttiga diskussioner och locka många besökare från både politiken, industrin och akademien runt om Östersjön. Förra året fastställde EU nya energi- och klimatmål för 2030 med tydliga besked om att energiövergången i Europa måste ta fart. Vad innebär förändringar i utbud och efterfrågan i energikedjor, t.ex. inom energimixen och transportsektorn för Östersjöregionen? Vilka är de centrala utmaningarna och hur kan vi tackla dem?                 

Seminariet inleddes med ett öppningsanförande av Agustin Escardino Malva från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Under detta gavs en kortare presentation av EU:s satsningar på innovation som ett sätt att öka användandet av förnybar energi, och vidare passade han på att berömma aktörerna runt Östersjön för det goda samarbete som pågår för att tillsammans tackla de gemensamma utmaningar som vi står inför. Avslutningsvis satte han detta samarbete i kontext av EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR).

Därefter hölls ett interaktivt projektcafé där aktörer gavs chans att visa upp pågående projekt som ett sätt att utbyta idéer, inspiration och uppmärksamma handfasta erfarenheter av bästa praxis. 

Session två, den senare delen av dagen, var uppdelad i fyra efterföljande tematiska block med rubrikerna maritim transport, urban mobilitet, maritim energi och bioenergi. 

Menno van der Kamp, EU-kommissionens DG Move, inledde session 2 med en presentation om TEN-T, CEF och Junckerpaketet för strategiska investeringar i EU. 

På plats från Norra Sverige fanns Henrik Vuorinen, VD för Luleå hamn som tillsammans med Marielle Swan från Sjöfartsverket under temat maritim transport presenterade projektet Malmporten.  I och med att 90 % av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten krävs det mycket hög transportkapacitet för att kunna exportera malmen, samtidigt som transportkostnaderna behöver hållas nere och det dessutom finns behov för mer miljövänliga alternativ. Med anledning av detta planerar Luleå hamn nu att genomföra den största muddringen sedan Göta kanal byggdes. Målet med detta är att öka kapaciteten i hamnen, både vad gäller storleken på skepp och mängden last som kan hanteras varje år. Enligt Luleå hamns beräkningar innebär detta att bränsleförbrukningen per fraktat ton kan minskas med 40 %, vilket följaktligen skulle innebära både lägre utsläpp och lägre kostnader. Vidare innebär satsningen en avlastning för väg och järnväg i Norra Sverige.

IMG_1194
Henrik Vuorinen, VD Luleå hamn, presenterar projektet Malmporten för seminariedeltagarna.

Under samma tema talade även Patrik Malka, General Manager för Wärtsilä Solutions. I sin presentation lade han särskilt fokus på Midway Alignment of the Bothnian Corridor – en gemensam satsning av Umeå och Vaasa för att utöka och förbättra färjeförbindelsen mellan städerna. Målet med detta är dels att underlätta övergången från väg till järnväg i och med att det är mycket mer tids- kostnads- och miljöeffektivt att transportera varor och människor med färja direkt mellan Umeå och Vaasa istället för att ta vägen runt Kvarken. Dessutom tros den förbättrade anslutningen mellan städerna göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta i, vilket kan locka till sig fler människor till båda städerna och ge förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. 

Bertil Carlsson från Bio-Fuel Region avslutade seminariet med projektet BioGaC med Skellefteå som huvudpart och som syftar till att bygga ut biogastankställen i norra Sverige med utbyggnad av biogasanläggningar i regionen samt att med nya attraktivare lösningar för tankstationerna få fler att välja gasbilar. 

Vidare läsning
Läs mer om projektet Malmporten, på Sjöfartsverkets hemsida.

Läs mer om Midway Alignment of the Bothnian Corridor. 

Läs mer om BioGaC.

För mer information om Malmporten, Midway Alignment och BioGaC, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office

/Kalle Eriksson & Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS