Norra Sverige i dialog om framtida stomnätet

2015-05-12

Norrbotten och Västerbotten deltog på den internationella konferensen ”Shaping the future of Core Network Corridors – Improved Dialogue for Smart and Sustainable Transports” den 6 maj i Malmö.

Norra Sverige genom bl a Mårten Edberg (Region Västerbotten), Bo-Erik Ekblom (Länsstyrelsen i Norrbotten), Henrik Vuorinen (Luleå hamn), Mona Mansour (North Sweden) m fl fanns på plats i Malmö den 6 maj på konferensen för initierad dialog mellan intressenter och EU:s institutioner om utformningen av framtida stomnätskorridorer och hur EU:s transportpolitik kan bli bättre. Pat Cox, samordnare för TEN-T korridoren Skandinavien-Medelhavet var en av huvudtalarna. Skand-Med transportkorridoren användes som show-case och modell för nya former av dialog med brukare och intressenter. Diskussionerna fördes i workshopform kring 4 teman:

 • Bättre dialog för bättre lösningar
 • Effektivare korridorförvaltning
 • Smartare transportlösningar
 • Gröna transporter och korridorer

Pat Cox

Pat Cox, samordnare för TEN-Ts stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet

Under workshop "Bättre dialog för bättre lösningar" presenterades bl a det arbete som bedrivits inom Fehmarn-belt och Brennertunneln kring samråd med lokal samhällena för att åstadkomma ökad medborgardelaktighet och större förståelse för förbättringarna som dessa stora infrastrukturprojekt medför. Under Q&A-sessionen, där även Pat Cox medverkade, intervenerade Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, med ett anförande om utmaningar och möjligheter i infrastrukturen i vår del av EU.

- Vår region har ett transportsystem som måste utvecklas både i nord-sydlig och också öst-västlig riktning. Utmaningen idag är att säkra anslutning till och från detta system. Viktiga järnvägsprojekt i Norra Sverige finns upptagna som prioriterade objekt ”Övriga delar av stomnätet” i CEF och ansluter direkt till Skand-Med. Som övriga delar av stomnätet deltar vi dock inte i korridorforum som är tillägnade stomkorridorer. Vi går därmed miste om assistans från EU med att planera systemet, att fastställa prioriteringar och att förhandla med den nationella nivån för att påskynda och genomföra investeringsbeslut. För vår del är det därför av stor vikt att intressenterna kring den Botniska korridoren bjuds in till korridorforum samt att en korridorsamordnare utses. Detta som ett led för att den Botniska korridoren så småningom integreras i stomnätskorridoren.

Konferensen arrangerades av Europeiska Ekonomiska & Sociala Kommittén (EESK) i nära samarbete med EU-kommissionen. Transport Gruppens EESK-ledamot Stefan Back var en av initiativtagarna. Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park var moderator för dagen. Konferensen tilldrog över 100 deltagare.

TEN-Ts stomnätskorridorer

I de nya riktlinjerna för Connecting Europe Facility, finansieringsmekanismen för TEN-T, introduceras nio korridorer i stomnätet. Varje korridor omfattar minst 3 trafikslag, 3 medlemsstater och 2 gränsöverskridande passager. Varje korridor leds av en samordnare som utses av EU-kommissionen.

Stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet

Korridoren sträcker sig från den finsk-ryska gränsen och hamnarna Fredrikshamn/Kotka, Helsingfors och Åbo/Nådendal till Stockholm via en sjömotorväg och med en förgrening från Oslo, via södra Sverige, Danmark och Tyskland, där hamnarna i Bremen, Hamburg och Rostock är anslutna, via västra Österrike till de italienska hamnarna La Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Neapel och Palermo via en sjömotorväg till Valetta på Malta. Korridoren omfattar järnvägar, vägar, flygplatser, hamnar, järnvägsterminaler och sjömotorvägar. Huvudprojekten inom Skand-Med är den fasta förbindelsen Fehmarn-belt och tunneln under Brennerpasset. 

Fehmarn-belt

Brennertunneln

Den Botniska korridoren

Den Botniska korridoren länkar samman den nordliga delen av Northern Axis med Skand-Med korridoren. Korridorerna skapar en viktig grundläggande struktur för det Europeiska transportsystemet för transporter av viktiga råvaror och andra förädlade produkter till den europeiska marknaden. Den Botniska korridoren består av järnvägssektioner längst kusten från Stockholm och norrut och fortsätter över den svensk-finska gränsen längst den finska stambanan ned till Helsingfors. I Sverige är dessa järnvägssektioner, utöver Skand-Med, berättigade till stöd från TEN-T:s finansieringsmekanism Connecting Europe Facility (CEF):

 • Botniska korridoren: Luleå-Uleåborg (Gränsöverskridande). Omfattar Haparandabanan.
 • Sundsvall-Umeå-Luleå (Flaskhals). Omfattar Botniabanan och Norrbotniabanan.
 • Botniska korridoren-Kiruna-norska gränsen (Annat stomnät). Omfattar Malmbanan.
 • Stockholm-Gävle-Sundsvall (Annat stomnät). Omfattar Nya ostkustbanan.
 • Mjölby-Hallsberg-Gävle (Annat stomnät). Omfattar Nya ostkustbanan.

Läs mer om EU:s transportpolitik och Norra Sverige här

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS