EU:s transportdagar i Riga

2015-07-01

Den 22-23 juni, samlades Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transport, ministrar från EU-länderna, Europaparlamentariker och andra intressenter till en högnivåkonferens i Riga för att diskutera det transeuropeiska transportnätverkets (TEN-T) framtida utveckling. Bland talarna var Erik Bergkvist, Region Västerbotten inbjuden för att framföra Övre Norrlands synpunkter på utveckling av framtidens transportinfrastruktur i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T. TEN-T dagarna i Riga organiserades av EU-kommissionen tillsammans med det lettiska EU-ordförandeskapet.

 150701 Erik-Bergkvist-1

TEN-T är EU-kommissionens initiativ för satsningar på infrastruktur som binder samman Europas länder och gynnar europeisk integration och utveckling. Årets upplaga av TEN-T dagarna fokuserade framför allt på utmaningarna som de nya transeuropeiska nätverken står inför när det kommer till implementering och finansiering av stomnätskorridorerna.

På plats för att lyfta Övre Norrland utmaningar och möjligheter var Region Västerbottens ordförande Erik Bergkvist, som medverkade i en paneldebatt med rubriken ’TEN-T Corridors: Forerunners of a sustainable mobility system’ om föregångare i hållbara transporter. I sitt anförande framförde Erik Bergkvist synpunkterna i den av Europaforum Norra Sverige antagna position om vitboken för transportområdet. Däribland tog han upp vikten av ett välfungerande transportsystem för norra Sverige och hur de påverkar vår framtida utveckling med ett transportintensivt näringsliv och en geografisk stor men glest befolkad region. Erik lyfte vikten av ett fungerande genomförande av TEN-T och uppmanade EU-kommissionen att se över skrivningarna om systemplaneringsansatsen och att en korridorsamordnare utses för regioner (däribland Norrbotten och Västerbotten) som angränsar till stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet(SkandMed). Detta i syfte att optimera systemplaneringen samt påskynda genomförande av transportinfrastrukturobjekt i Norra Sverige och i ett led för den Botniska korridoren att så småningom integreras i stomnätskorridoren. Avslutningsvis för att visa på konkreta projekt som bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning lyftes aktuella projektet ’Midway Alignment of the Bothnian Corridor’, som är ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland.

Under TEN-T dagarna diskuterades även hur EU ska finansiera TEN-T med en bakgrund i den ny investeringsplan – EFSI (Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar) som EU-kommissionen har initierat. EU-kommissionens har föreslåt att ca 2,5 miljarder EUR flyttas från CEF-Transport till den nya fonden för strategiska investeringar, EFSI. Europaforum Norra Sverige delar den ståndpunkt som antagits av Europaparlamentets transportutskott i förslag till yttrande i vilket transportutskottet motsätter sig nedskärningar i CEF-Transport och föreslår istället att EU-kommissionen bör hitta andra finansieringskällor och att CEF-Transport bör ses som en sista utväg för att flytta över medel till EFSI.

Läs mer om TEN-T dagarna på EU-kommissionens hemsida

Läs Europaforum Norra Sveriges position om vitboken för transport 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS