EU:s transportdagar i Riga

2015-07-01

Den 22-23 juni, samlades Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transport, ministrar från EU-länderna, Europaparlamentariker och andra intressenter till en högnivåkonferens i Riga för att diskutera det transeuropeiska transportnätverkets (TEN-T) framtida utveckling. Bland talarna var Erik Bergkvist, Region Västerbotten inbjuden för att framföra Övre Norrlands synpunkter på utveckling av framtidens transportinfrastruktur i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T. TEN-T dagarna i Riga organiserades av EU-kommissionen tillsammans med det lettiska EU-ordförandeskapet.

 150701 Erik-Bergkvist-1

TEN-T är EU-kommissionens initiativ för satsningar på infrastruktur som binder samman Europas länder och gynnar europeisk integration och utveckling. Årets upplaga av TEN-T dagarna fokuserade framför allt på utmaningarna som de nya transeuropeiska nätverken står inför när det kommer till implementering och finansiering av stomnätskorridorerna.

På plats för att lyfta Övre Norrland utmaningar och möjligheter var Region Västerbottens ordförande Erik Bergkvist, som medverkade i en paneldebatt med rubriken ’TEN-T Corridors: Forerunners of a sustainable mobility system’ om föregångare i hållbara transporter. I sitt anförande framförde Erik Bergkvist synpunkterna i den av Europaforum Norra Sverige antagna position om vitboken för transportområdet. Däribland tog han upp vikten av ett välfungerande transportsystem för norra Sverige och hur de påverkar vår framtida utveckling med ett transportintensivt näringsliv och en geografisk stor men glest befolkad region. Erik lyfte vikten av ett fungerande genomförande av TEN-T och uppmanade EU-kommissionen att se över skrivningarna om systemplaneringsansatsen och att en korridorsamordnare utses för regioner (däribland Norrbotten och Västerbotten) som angränsar till stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet(SkandMed). Detta i syfte att optimera systemplaneringen samt påskynda genomförande av transportinfrastrukturobjekt i Norra Sverige och i ett led för den Botniska korridoren att så småningom integreras i stomnätskorridoren. Avslutningsvis för att visa på konkreta projekt som bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning lyftes aktuella projektet ’Midway Alignment of the Bothnian Corridor’, som är ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland.

Under TEN-T dagarna diskuterades även hur EU ska finansiera TEN-T med en bakgrund i den ny investeringsplan – EFSI (Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar) som EU-kommissionen har initierat. EU-kommissionens har föreslåt att ca 2,5 miljarder EUR flyttas från CEF-Transport till den nya fonden för strategiska investeringar, EFSI. Europaforum Norra Sverige delar den ståndpunkt som antagits av Europaparlamentets transportutskott i förslag till yttrande i vilket transportutskottet motsätter sig nedskärningar i CEF-Transport och föreslår istället att EU-kommissionen bör hitta andra finansieringskällor och att CEF-Transport bör ses som en sista utväg för att flytta över medel till EFSI.

Läs mer om TEN-T dagarna på EU-kommissionens hemsida

Läs Europaforum Norra Sveriges position om vitboken för transport 

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS