Samråd av TEN-T

2019-05-06

EU-kommissionen genomför just nu ett samråd för utvärdering av genomförande av TEN-T riktlinjerna hittills under budgetperioden. Intressenter inbjuds att inkomma med synpunkter och kommentarer.

Den 25 april lanserade EU-kommissionen ett samråd för utvärdering av genomförande av TEN-T hittills i budgetperioden med avseende på relevans, ändamålsenlighet, EU-mervärdet mm utifrån uppnådda resultat med fokus på alternativa rena bränslen, multimodalitet och digitaliseringDenna inledande utvärdering av TEN-T, kommer utgöra återkoppling till EU-kommissionen vid sin förberedelse av en ny förordningstext, och kommer därför att följas av fördjupade samråd längre efter det att EU-kommissionen publicerat det nya förslaget.

Intressenter från myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, infrastrukturoperatörer, industri, akademi m.fl. inbjuds att inkomma med synpunkter och kommentarer om uppnådda resultat, påtala brister och lyfta fram andra möjliga perspektiv till EU-kommissionen senast den 17 juli 2019. Processen vid EU kommer att pågå fram till 2022 och den nya TEN-T förordningen träder i kraft 2023.

Bakgrund

TEN-T syftar till att främja den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen samt den fria rörligheten för varor, tjänster och människor. Enligt TEN-T förordningen ska EU-kommissionen utvärdera genomförande av stomnätet med avseende på överensstämmelse med TEN-T-bestämmelserna, framsteg i genomförande av stomnätsprojekt, förändringar i flödena för passagerartrafik och godstransporter, utveckling av nationella investeringar i transportinfrastruktur samt behov av tillägg och andra ändringar. EU-kommissionen kommer även att se över tekniska krav och standarder, olika aspekter på det omfattande nätverket, och mjuka åtgärder. Detta med anledning av de långtgående ekonomiska, politiska, tekniska och samhälleliga utmaningarna i transportsystemet på senare år exempelvis förändringar i globala transportflödens volymer och riktning, omvandling som digitaliseringen medför genom ren och autonom rörlighet mm. 

Norra Sveriges reflektioner och arbete för utveckling av TEN-T systemet

EU:s transportpolitik genom CEF och de transportsystem som definieras i nätverket TEN-T är viktiga mekanismer för utveckling av EU:s transportsystem och för nationell och regional utveckling. I EFNS positionspapper om EU:s framtida transportpolitik (22 februari 2018) läggs grunden för att formulera en regional berättelse för vikten av att investera i norra Europa för utveckling av TEN-T systemet men även nationellt för att i TEN-T synliggöra de avlägsna arktiska regioners specifika behov och förutsättningar.

North Sweden kommer att fördjupa sitt arbete inom ramen för TEN-T revidering hur TEN-T bör generellt utvecklas kopplat till viktiga delar av vårt transportsystem. Det avser förbättringar på öst-västliga multimodala stråk, hamninfrastruktur, terminaler mm i regionen, både sådana som ingår i nätet idag och övrigas möjligheter att kvala in i TEN-T systemet, samt tekniska standarder och krav med mycket mera.

Samråd för utvärdering av TEN-T

EFNS postionspapprer "EU:s framtida transportpolitik"

/Mona Mansour

 

 

 

Nyheter på området

 • Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

  2019-05-08

  Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionen DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

 • EU-Kina tar sammankopplingsplattformen till nästa nivå

  2019-05-08

  Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform för diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för EU:s transportpolitik i TEN-T och Kinas Belt and road-initiativet. Parterna åtog sig att ha en tydlig öppenhet och lika villkor inom infrastruktursatsningarna, likaså om att bedriva en gemensam studie för att identifiera de mest hållbara transportkorridorerna.

 • Samråd av TEN-T

  2019-05-06

  EU-kommissionen genomför just nu ett samråd om utvärdering av riktlinjer för TEN-T. Denna ska ligga till grund för ny förordningstext. Intressenter inbjuds lämna åsikter.

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS