Övre Norrland i Almedalen

2014-07-02

På Almedalsveckan har Norrbotten och Västerbotten varit på plats och arrangerat transportevent för att lyfta behovet av fungerande infrastruktur för Norra Sverige och hela EU.  North Sweden, genom Mona Mansour, var på plats.

Seminariet: 200 miljarder investeras i Norrbotten – EU prioriterar regionens transportnät för framtiden

Inför en fullsatt lokal anordnade Luleå kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Luleå Hamn under 30 juni ett seminarium om hur infrastrukturinvesteringar i Norrbotten ger jobb och exportintäkter till Sverige och stärker Europa. 

Intresset för seminariet var stort och drygt 70 personer hade hittat till Maritimt Forum i Visby där evenemanget ägde rum.

– Det kommer att investeras 200 miljarder i Norrbotten de kommande åren. Gruvnäringen har möjlighet att trefaldiga sin produktion men för att det ska realiseras krävs investeringar i infrastruktur, sa Niklas Nordström i sin presentation. 

Niklas Nordström

Niklas Nordström, kommunalråd (s) Luleå kommun, Helena Stålnert, moderator och Ewa Björing, handels- och nordisk samarbetsminister.

Bland talarna fanns bland annat handelsministern Ewa Björling.

– Efter finanskrisen 2009 har Norrbotten ökat sin export med 25 procent, arbetslösheten är låg och det är det län i Sverige där det just nu startas flest företag. Regionen är viktig för Sverige, sa Ewa Björling.

Helmut Adelsberger tidigare nationell expert vid EU-kommissionen berättade om EUs strategiska transportnät Ten-T och hur EU prioriterar och ser på Norrbotten som en viktig region. Detta eftersom 90 procent av all järnmalm i Europa produceras från länet. 

– Nu måste staten ta sitt ansvar och investera i hamn och järnvägar så att vi kan säkra exportintäkten till Sverige även i framtiden, avslutade Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun. 

Seminarium: Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?

Den 3 juli var det dags för Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment of the Bothnian Corridor att bjuda in till seminarium om vilka mervärden tillförs regionen, nationen och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Näringslivets transportråd talade om näringslivets behov och EU pekar på möjligheterna. Projekten Norrbotniabanan och Midway Alignment visade på mervärdena. Seminariet avslutades med en politikerdebatt.

Almedalen foto2

Per Bondemark, ordförande, Näringslivets transportråd talade om näringslivets behov av ett säkert och pålitlig godstrafik och visade på de ekonomiska förluster när transporter inte fungerar.

José Anselmo, Advisor Motorways of the Sea, DG Move redogjorde för EU:s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T och hur det påverkar kvarken trafiken och Norrboniabanan.

Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visade hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning.

Politik Almedalen

Politikerdebatt i Almedalen

Seminariet avslutades med en politikerdebatt där man bland annat diskuterade regeringen beskedet idag om att utse en förhandlingsperson att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige. Det är något som ska ske med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner, enligt regeringen. Alla i panelen såg detta som ett positivt besked. Vidare diskuterades utbyggnaden av dubbelspår i Norrbotniabanan, behovet av reglerförenklingar, politiska beslut och investeringsbehov.

Seminarium: Umeå-Vasa satsar - nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter

Hur kan innovativ teknik och gränsöverskridanade sammarbete inom logistik bidra till att uppnå EU:s mål? Det var några av frågorna som diskuterades när Umeå Kommun och Vasa stad i samverkan med näringslivet och regionala aktörer bjöd in till frukostseminarium den 2 juni. Ett gränsöverskridande samarbete mellan Umeå och Vasa har utmynnat i det nyligen bildade hamnbolaget, Kvarkenhamnar AB, ett gemensamt färjebolag, NLC Ferry samt EU-projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Projektet Midway Alignment, ska utmynna i ett effektivt och långsiktigt hållbart transportkoncept för att säkra flödena av gods- och persontrafik mellan Sverige och Finland. Samarbetet ska bland annat stärka hamnarnas konkurrenskraft och regionernas attraktionskraft och nya tekniska lösningar för den maritima näringen.

Ett av målen är att möjliggöra smidig transittrafik i öst-västlig riktning från Atlantkusten i Norge och till Ryssland samt att utveckla EU:s prioriterade transportnätverk (TEN-T). Sedan samarbetet startade 2011 har antalet färjepassagerare mellan Umeå och Vasa stigit från 42000 till 153 000 och mängden gods fortsätter att öka både till sjöss och på land. Omfattande investeringar har genomförts men bristerna är fortfarande stora i befintlig infrastruktur. Hur ser näringslivet och EU på betydelsen av en fortsatt utveckling av öst-västliga transportstråk? Medverkande talare var bland annat Lennart Petterson, Copenhagen Malmö Ports, Patrik Malika, Wärtsilä och José Anselmo, Advisor, DG Mobility and Transport (DG Move) EU-kommissionen.

Mer information

Läs Luleå kommuns pressmedelande

Se webbsändningen från seminariet: Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden, +32 475 773963.

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS