Territoriella samarbetsprojekt

Delar av Regionalfonden avdelas inte direkt till regionerna utan till program som ska finansiera interregionalt samarbete mellan regioner och över landsgränser. Finansieringen kommer från det så kallade Interregprogrammet. Det finns många olika Interreg-program som omfattar olika geografier och samarbetsområden i Europa. Oftast styrs programmen av de ingående regionerna så att medlen kan sökas direkt från sin egen region. North Sweden arbetar strategiskt och långsiktigt på EU-arenan för att de nordliga regionerna ska ingå i många relevanta program som möjligt om under villkor som låter regionen använda medlen där de gör störst nytta.

Territoriella samarbeten är en del av den europeiska sammanhållningspolitiken, vars syfte är att minska obalansen mellan olika regioner inom EU via stöd till bland annat infrastruktur, sysselsättning, lokal utveckling och satsningar på små och medelstora företag. Genom samarbeten uppmuntras regioner och städer att arbeta tillsammans och lära av varandra. De territoriella samarbetsprogrammen finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Sammanhållningspolitikens budget är 351,8 miljarder euro varav cirka 914 miljarder kronor (10,2 miljarder euro) går till de territoriella samarbetena. Under förra programperioden fanns det totalt 70 olika program i hela EU. Programmen är uppdelade i tre olika kategorier; A, B och C.

A – Gränsregionala samarbetsprogram

Programmen omfattar områden av flera regioner som fysiskt gränsar till varandra. Syftet är att utöka regioners geografiska område för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Beroende på område finns olika program att söka medel ur.

Botnia-Atlantica

Målet är att stärka den öst-västliga dimensionen. I programmet utpekas fyra tematiska mål för forskning och innovation, små och medelstora företag, miljö och hållbar användning av resurser samt hållbara transporter. Preliminär budget är 325 miljoner svenska kronor, motsvarande 36 miljoner euro från ERUF. I Sverige berör programmet Västernorrlands län, Västerbottens län samt Nordanstigs kommun. Länsstyrelsen i Västerbotten kommer förvalta programmet. Även delar av Finland och Norge är en del av programmet.

Sverige-Norge

Program för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Svenska län som är inkluderade är Jämtland och till viss del Västernorrland samt delar av Norge. Länsstyrelsen i Jämtlands län kommer vara ansvarig myndighet i Sverige. I maj 2014 kommer mer information.

Nord

Under programperioden 2014-2020 ska synergier främjas tillsammans med nationella och regionala satsningar. De fyra utpekade insatsområden är forskning och innovation, entreprenörskap, kultur och miljö samt gemensam arbetsmarknad. Total budget för programmet är 741 miljoner kronor, motsvarande 83 miljoner euro. Programmet är uppdelat i två delområden; Nord och Sápmi. I Sverige ingår Norrbottens län och delar av Västerbottens län samt hela Sápmi. Dessutom ingår de nordligaste delarna av Finland och Norge. Länsstyrelsen i Norrbotten är ansvarig myndighet.

B – Transnationella samarbetsprogram

Programmen sträcker sig över större angränsande regioner än vad de gränsregionala samarbetsprogrammen gör. Programmen inkluderar ibland hela länder eller delar av länder. I Sverige är Tillväxtverket ansvarig för att samordna insatser aktuella för svensk del. Programmen har tagits fram i bred samverkan mellan medverkande länder och regioner.

Norra Periferin och Arktisprogrammet

Gemensamma projekt för utveckling och ökat samarbete mellan regioner i Finland, Sverige, Skottland, Nordirland och Irland samt Norge, Island, Grönland och Föröarna. Det nya programmet innehåller tydligare fokus på arktiska frågor och har som huvudinriktning att verka för innovation inom små och medelstora företag och offentlig sektor, öka entreprenörskapet i området, hållbar och förnyelsebar energi samt skydd av kulturarv. Budgeten för programmet förväntas bli cirka 446,6 miljoner kronor, motsvarande 50 miljoner euro. Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen i Västerbotten.

Östersjöprogrammet

Målsättningen med Östersjöprogrammet är att Östersjöregionen vara ett område som är attraktivt att bo, arbeta och investera i. Programmet ska stärka en integrerad territoriell utveckling och samverkan mellan länder och olika aktörer i Östersjöregionen för att främja ett område som kännetecknas av innovation, lättillgänglighet och hållbarhet. Regional utveckling genom transnationellt samarbete ska leda till smarta lösningar på gemensamma problem. Tillväxtverket är ansvarig myndighet i Sverige och budgeten är ungerfår 260 miljoner euro.

C – Interregionala samarbetsprogram

De interregionala samarbetsprogramen omfattar hela EU. De regioner och länder som deltar behöver inte gränsa till varandra för att samarbeta. Programmen fokuserar istället på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Totalt finns fyra C-program.

Interreg Europe

Syftet är att förbättra program och policyer inom regional utveckling för områdena forskning och innovation, konkurrenskraft hos små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi samt miljö och resurseffektivitet. Budgeten är preliminärt 3,2 miljarder kronor, motsvarande 359 miljoner euro. Programmet kommer finansiera samarbetsprojekt mellan offentliga organisationer och utbildningsplattformar för alla organisationer som arbetar med regional utveckling. Alla EU-länder samt Norge och Schweiz kan delta i programmet.

URBACT III

Ett program för hållbar utveckling i städer. Syftet är att städer ska samarbeta för att lösa urbana problem och dela med sig av sina erfarenheter. Fyra huvudområden finns utpekade i det nya programmets utkast: förbättrad kapacitet för policyer, policydesign, policyimplementering samt kunskapsutbyte. Tidigare programperiodsbudget var 605 miljoner kronor, motsvarande 67,8 miljoner euro. Organisationer i EU:s medlemsländer kan delta samt Norge och Schweiz.

ESPON 2020

Syftet med EPSON 2020 är att stärka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik samt andra politikområden och program genom att koppla samman forskare inom området. EPSON 2020 är inriktat på regionala analyser för hela EU. Budgeten är cirka 446,56 miljoner kronor, motsvarande 50 miljoner euro. Alla EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kan delta.

INTERACT III

Myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av strukturfondsprogrammen erbjuds genom INTERACT att samarbeta och dela information.

Grannskapsprogram

Granskapsprogrammen genomförs vid de yttre gränserna i EU. Sverige deltar i ett granskapsprogram.

Kolartic

Syftet med programmet är att förbättra ekonomisk och social utveckling i regionen genom att bemöta gemensamma utmaningar såsom miljö, folkhälsa, trygghet och säkerhet, samt utveckla bättre förutsättningar för rörlighet för personer, gods och kapital. Budgeten beräknas bli något större än tidigare 70 miljoner euro. I programmet ingår Norrbottens län från Sverige samt norra Norge och Finland samt regionerna Murmansk, Arkhangelsk, Nenets i Ryssland. Förvaltande myndighet är Lapplandsförbund i Rovaniemi, filialkontor finns hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

Program som norra Sverige omfattas av:

Norr- och Västerbotten: Norra Periferin, Östersjöprogrammet och de interregionala programmen.

Norrbotten: Nordprogrammet, Kolartic

Västerbotten: Nordprogrammet (vissa kommuner) och Botnia-Atlanticaprogrammet.

Läs mer: interreg.se