Norra Sverige måste få ”Mål 1” status

I syfte att påverka beslutsfattare och klargöra norra Sveriges speciella situation har en studie, kallad "Gleshetsstudien", tagits fram. Studien är utförd av en oberoende forskargrupp Nordregio. Den fullständiga titeln är "Northern peripheral, sparsely populated regions in the European Union". Här klargörs att norra Sverige upplever ett permanent tillstånd av nackdelar, såsom gleshet, svårt klimat och långa avstånd vilket tillsammans innebär höga kostnader och svårigheter att skapa tillväxt och sysselsättning. Studien är en del av argumentationen för att regionerna norra Sverige, norra Finland och östra Finland, nuvarande Mål 1* områden, skall vara berättigade till dessa stöd också för kommande budgetperiod i EU.

En delegation från Norra Sverige och Finland har uppvaktat EU-kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hübner. Man överlämnade "Gleshetsstudien" och diskuterade den framtida regionalpolitiken och behoven i norra Sverige. Mötet var ett led i strävandena att få norra Sverige klassat som Mål 1* område för kommande budgetperiod. De svenska företrädarna var Jens Nilsson, Ordföranden i Europa Forum Norra Sverige, Inge Andersson, Landstingsråd i Västerbotten och Landshövdingen i Västernorrland, Gerhard Larsson.

Ordföranden i Europa Forum Norra Sverige, Jens Nilsson, var nöjd med mötet med EU kommissionären och sade att: "- Det är dags för Sveriges regering att tydligt kräva att Sverige också får pengar tillbaka från EU:s budget. Regeringen måste nu driva frågan om särskild status för norra Sverige i varje sammanhang", säger han vidare.

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget går nu in i ett slutskede. Vid EU:s toppmöte 15-16 december skall stats- och regeringscheferna än en gång diskutera budgeten för perioden 2007-2013. Då kommer det också att avgöras hur mycket pengar som kommer att satsas från EU:s börs och svenska statskassan på regional utveckling i norra Sverige.

Sveriges regering har under förhandlingarna haft som målsättning att minska EU:s budget. Man har haft framgång men ingen kan få allt man begär i en förhandling med 24 andra länder. I slutskedet av förhandlingarna är det nu dags för kompromisser.

Inge Andersson, landstingsråd i Västerbotten förklarar att; "- Det är många aktörer som måste övertygas om att norra Sverige fortsatt skall ha rätt till strukturfondsmedel som Mål 1* område. Diskussionen med EU-kommissionären är bara en del i vårt arbete och skall ses som eldunderstöd till de svenska förhandlarna", fortsätter han.

/ML

Läs mer:

Ladda ner "Gleshetsstudien"

07 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information