Rapport om tillståndet i regioner

Kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner har presenterat den tredje rapporten om sammanhållningen i den utvidgade unionen som beskriver förhållanden gällande inkomstnivåer, sysselsättning och produktivitet i den Europeiska unionen. Rapporten ger även information om hur medlemsstater och regioner har använt sig av halvtidsutvärderingen av strukturfonderna för att justera sina utvecklingsprogram.

Det finns stora skillnader mellan sysselsättning och välstånd mellan unionens regioner då speciellt med avseende på regioner i de nya medlemsstaterna. Rapporten bekräftar behovet av en ambitiös sammanhållningspolitik och tillfredsställande finansiella resurser från 2007.

/Helena

Läs mer:

Rapporten
Pressmeddelande

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information