Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre

Genom sin vitbok om flernivåstyre lägger Regionkommittén fram ett politiskt projekt att "bygga Europa i partnerskap" och bjuder in myndigheter, organisationer och berörda intressenter att delta i en allmän konsultation där dessa parter kan föra fram sina åsikter och synpunkter om hur ett väl fungerande, europeiskt, flernivåstyre bör drivas.

Ansvaret för en fungerande europeisk politik, ekonomi och social utveckling ligger hos EUs medborgare och myndigher på alla politiska nivåer vilket medför att den politik som förs på lokal och regional nivå påverkar EU som helhet.

Flernivåstyre innebär ett EU där lokala, regionala, nationella och överstatliga nivåer samarbetar inom ett partnerskap där ansvaret delas upp mellan de olika nivåerna och dess berörda myndigheter för att besluten på så vis ska tas på på ett demokratiskt och legitimt vis. 

Fram till 30 november 2009 går det att skicka in sitt bidrag till Regionkommittén på adressen; governance@cor.europa.eu

Läs Regionkommitténs vitbok

Läs mer på Regionkommitténs hemsida

02 Okt 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information