Konferens om Europas makroregioner

Regionkommittén höll tisdagen den 13 april en heldagskonferens om makroregioner. Evenemanget var den första högnivåskonferensen om mervärdet av makroregionala samarbeten för Europas olika regioner. På programmet fanns workshops, paneldebatter och möten. Närvarande var representanter från regioner, EU-kommissionen, akademiker och andra experter. Det diskuterades om implementering och strategisk utveckling av Östersjö, Donau och Nordsjöstrategierna.

I en panel debatterades utmaningarna som Östersjöstrategin står inför. De största problemen sammanfattades till tre ord: Ryssland, finansiering och koordination.

- Ryssland borde egentligen ha varit med från första början, men det var en politisk omöjlighet på grund av Georgien-konflikten, sa David Sweet, rådgivare till Generaldirektören för regionalpolitik. Idag är dock Generaldirektoratet för yttre förbindelser positivt förvånade av Rysslands öppenhet och genom existerande institutioner som Östersjörådet borde det gå att underlätta ett samarbete.

EU-kommissionen har sagt nej till mer pengar, ny lagstiftning och nya institutioner. Medlemsstaterna ska inte initiera regionstrategier för att endast få ökade stödpengar. En kritik som togs upp är att länder inom strategin tävlar om att få samma stöd när de istället borde samarbeta. Fokus måste därför i framtiden ligga på bättre koordination och strävan till att uppnå gemensamma mål. Det betyder att man måste bli mer villiga att frånse egna intressen inför det gemensamma bästa.

På en fråga om regionala strategier svarade Rikard Bengtson från Lunds universitet att det förut var det enklare med gemensamma beslut, men att regionala strategier är nödvändiga på grund av dagens problem. Ett annat problem är också att för många vill ha för snabba resultat och att det därför är viktigt med tålamod.

Panelen enades om att det är regionerna och människorna på plats som vet bäst hur man fullbordar Östersjöstrategin samt att effektivitet åstadkommes som mest närmast medborgare.

Forumet på Regionkommitténs hemsida

/Niklas Hjelm Smith

14 Apr 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information