Tjänstehandel inom EU förenklas

Måndagen den 28 december blev det enklare för tjänsteföretag att bedriva verksamhet över gränserna i Europa. I och med att tjänstedirektivet träder i kraft i alla EU:s medlemsländer städas handelshinder bort och företagens myndighetskontakter förenklas genom bland annat webbaserade kontaktpunkter som innehåller information om vilka villkor som gäller för tjänsteverksamhet i ett visst land. Se: www.verksamt.se, alternativt  www.Sweden.se.

Kontaktpunkten stöds i Sverige av en servicefunktion som Kommerskollegium ansvarar för. Dit kan man ringa om man inte hittar det man letar efter i webbfunktionen. Servicefunktionen nås via telefon 08-690 48 80.

Tjänstesektorn sysselsätter idag cirka 3,4 miljoner personer i Sverige. Tjänsteexporten är den sektor som ökar mest i svensk ekonomi, sedan 1995 har den ökat med i genomsnitt 9 procent årligen. Det är en ökningstakt som i Västeuropa endast slås av Danmark och Irland. 

Tjänstedirektivet antogs av EU:s medlemsländer i december 2006. Direktivet syftar till att underlätta både etablering och tillfällig tjänstehandeln i Europa. Det gäller bland annat tjänster inom bygg, turism, hotell och restaurang, detaljhandel, samt informations- och företagsrelaterade (som konsulttjänster inom ledarskap, förvaltning, certifiering och testning).

Genomförandet av tjänstedirektivet förtydligar på flera punkter den fria rörligheten för tjänster, det vill säga att ett företag från ett EU-land ska ha samma förutsättningar att bedriva tjänstehandel som ett företag på hemmaplan. Inga länder får ställa krav på till exempel nationalitet eller att en företagare ska vara bosatt i landet där tjänsten utövas. Myndigheterna får inte heller ställa krav på företag i de fall företaget redan uppfyller samma krav i hemlandet. Tjänstedirektivet påverkar 90 lagar och 75 förordningar.

/SM

07 Jan 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information