Vilka faktorer bidrar till regioners välstånd?

Lissabonrådet har presenterat en rapport gällande hur humankapital kan verka som måttstock för välståndet i en region. Rapporten pekar på fyra viktiga områden som tillsammans kan förklara ca 70 procent av regionala skillnader i bruttonationalprodukt. Om en region har höga värden på samtliga områdena, är regionen troligtvis välmående och utvecklad.

De fyra områdena är:

  • Antalet komplexa jobb
  • Antalet lediga jobb för unga och hur lätt ungdomar kan få arbete.
  • Möjlighet till att få arbetslösa tillbaka i arbete
  • Intensiteten på investeringar i forskning och utveckling samt antalet patentansökningar som ses som ett mått på innovationskraften i regionen.

Det är ofta mer relevant att jämföra en region med regioner som har liknande förutsättningar än att till exempel jämföra svenska regioner med varandra. Rapporten menar också att Europa 2020 strategin  till viss del är felriktad när den fokuserar på länder och inte på regioner. Det föreslås även en satsning på ansvariga för utveckling av humankapital i regionerna som ska se till att policy inom området fastställs och att satsningar genomförs.   

/Nils Sandberg

14 Mar 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information