Europeisk innovationspartnerskap för vatten

Europa 2020-strategins flaggskepsinitiativ, för en mer innovativ union, introducerade konceptet om europeiska innovationspartnerskap (EIP) inom olika områdena av bland annat vatten, energi, hälsa och råvaror. Den 11 juni 2012 lanserades det nya europeiska innovationspartnerskapet för vatten (EIP Water) av kommissionens generaldirektorat för miljö.   

Eip water kopiaEuropeiska innovationspartnerskapen ämnar öka Europas konkurrenskraft och skapa ny arbetstillfällen samt bidra till ekonomisk tillväxt. I kort kan man säga att EIP sammanför offentliga och privata aktörer på regional, nationell och europeisk nivå.  

Det övergripande målet för EIP vatteninitiativet är att stödja utvecklingen av mer innovativa lösningar för att de vattenrelaterade problem som Europa och världen står inför. Samtidigt som det ämnar bidra till ekonomisk tillväxt på marknaden kan nya innovativa lösningar leda till en modernisering av hela den europeiska vattenpolitiken. 

Innovation inom vatten
EIP Water inriktar sitt arbete på att avlägsna de hinder som finns kring vattenrelaterade innovationer inom följande områden: vattenhantering i städer och på landsbygd samt industriell vattenförsörjning.

En tvärvetenskaplig approach kommer att tillämpas för att identifiera vilka verksamhetsområden som är i störst behov av utveckling kring forskning, teknik, styrning, IT och finansiering. Approachen avser att samordna de befintliga europeiska och nationella initiativ som antagits om vatten, exempelvis det gemensamma vatteninitiativet: Joint Programming Initiative on Water, de europeiska teknikplattformarna och det miljöinriktade Eco-Innovation Action Plan.

Botten-upp strategi
EIP Water kommer att drivas av en botten-upp strategi som kommer att generera följande:
- Innovationsplatser: utveckling och testning av olika metoder samt identifiering av hinder i moderniseringen av vattenförsörjningen.
- Spridning och marknadsföring av nya innovativa lösningar.
- Avlägsna hinder för nya vattenrelaterade innovationer - rättsliga, ekonomiska, tekniska, sociala hinder på marknaden.
- Marknadsplats för vatteninnovationer - mötesplats som ska främja samarbetet mellan aktörer oavsett ekonomisk situation och geografiskt läge.

Olika steg i arbetet
- EIP Vattens styrgrupp höll sitt kick off-möte den 4 september 2012 i Bryssel. Styrgruppen har fått i uppdrag att utveckla den strategiska genomförandeplanen och består av experter inom innovations- och vattenfrågor. 
- Mellan september-december 2012 utvecklar styrgruppen den strategiska planen som kommer att godkännas och i sin tur träda i kraft i december.
- Implementering av EIP Water kommer att ske redan under 2013.

Läs mer om innovationsunionen här
Läs mer om europeisk partnerskapsinnovationen för vatten här

/Eleanor Cooper

20 Nov 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information