Strategisk användning av EUs kommande ramprogram Horizon 2020

Den 8 maj arrangerade North Sweden ett möte i Umeå kring "Strategisk användning av EU:s kommande ramprogram Horizon 2020" i samverkan med Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Totalförsvarets forskningsinstitut, Region Västerbotten, Umeå och Skellefteå kommun samt Dan Andrée från VINNOVA.

På mötet berättade Dan Andrée, som är chef för VINNOVA:s Brysselkontor och har stor erfarenhet från förhandlingarna av tidigare ramprogram, om Horizon 2020 samt hur man påverkar kommande arbetsprogram och utlysningar. Diskussionen handlade även om hur regionala styrkeområden som skog, bioenergi, processindustri, gruv- och mineral, ska få en starkare ställning inom det kommande ramprogrammet.

Horizon 2020 (2014-2020) har en föreslagen budget på 800 miljarder för forskning- och innovation inom tre huvudprioriteringar, som också överensstämmer med prioriteringarna i Europa 2020-strategin och Innovationsunionen:

  • Hög vetenskaplig kvalitet
  • Industriellt ledarskap (inklusive program för små och medelstora företag)
  • Samhälleliga utmaningar

Horizon 2020 ska även fokusera på internationell samverkan för att möta globala utmaningar inom t.ex. hälsa och klimat.

Det är nu viktigt att alla aktörer i regionen, såväl samhälle som universitet och näringsliv, deltar i arbetet med att påverka innehållet i Horizon 2020 och skapar synergier (exempelvis smart regional specialisering) med prioriteringarna inom strukturfondsprogrammen och regionala utvecklingsstrategier. Exempel på prioriteringar finns bland annat i de positionspapper som nyligen antagits av Europaforum Norra Sverige och NSPA (Northern Sparsely Populated Areas).

På nationell nivå pågår sådant arbete i och med SKL och VINNOVA:s samarbete om innovationsutveckling för att öka välfärden. Samarbetet har målsättningen att öka kommuner och landstings förmåga att snabbt ta till sig ny forskning, teknik och nya arbetsmetoder, genom att utgå från medborgarnas och verksamheternas behov. Några av fokusområdena för det gemensamma arbetet är hälso- och sjukvården, ett område där Norrbotten ligger i framkant vad gäller e-hälsa för distanslösningar; skolans utveckling; klimatsmarta samhällen samt infrastruktur och transporter.

North Sweden medverkar i arbetet med Horizon 2020 och arrangerar gärna fler regionala möten kring "Strategisk användning av EU:s kommande ramprogram Horizon 2020". Kontaktperson är i första hand Lars Wikman.

/Lars Wikman

17 Maj 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information