CAP och kreativa europa

Europaparlamentet röstade på onsdagen JA till en överenskommelse med EU-ländernas ministerråd om fem lagtexter som ska reformera EU:s jordbrukspolitik. Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer från och med nästa år satsa mer på miljöskydd, rättvisare fördelning av EU-medel och stöd till jordbrukare som behöver hantera utmaningar på marknaden.

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inleddes i parlamentet år 2010. I juni i år enades förhandlare från Europaparlamentet, EU-ländernas ministerråd och EU-kommissionen om huvudfrågorna. Omröstningen i plenum följde på en avslutande förhandlingsrunda då kvarvarande frågor löstes. Reformpaketet innehåller fyra förordningar för EU:s jordbrukspolitik för åren 2015-2020 och en förordning med övergångsregler för 2014.

För att se till att direktstöd bara går till aktiva lantbrukare, övertygade Europaparlamentet, EU-ländernas ministrar att upprätta en svart lista över jordägarkategorier, som flygplatser och idrottsföreningar, som automatiskt ska utestängas från EU-stöd om de inte kan visa att jordbruk utgör en betydande del av deras inkomst. Europaparlamentet insisterade också på ett obligatoriskt europeiskt system för att ge 25 procents extrastöd till unga jordbrukares första 25-90 hektar. Småbönder kan också få mer pengar medan stora jordbruk som får mer än 150 000 euro får utbetalningarna över den nivån minskade med minst fem procent.

Enligt de nya reglerna får 30 procent av EU-ländernas budgetar för direktstöd bara betalas ut om obligatoriska miljö-åtgärder, som diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark eller skapande av "områden med ekologiskt fokus", utförs.

"Dubbel finansiering", det vill säga att jordbrukare får betalt två gånger för samma miljöåtgärd kommer inte att tillåtas och de jordbrukare som inte uppfyller de obligatoriska miljökraven kommer att få ytterligare sanktioner, förutom att de förlorar sina miljöbidrag, vilket ska fasas in under de första fyra åren av den nya jordbrukspolitiken.

Kreativa Europa
Det andra förslaget som Europaparlamentet röstade igenom var Kreativa Europa programmet. Kreativa Europa är en utveckling och sammanslagning av tre tidigare program; Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Det antagna programmet kommer att ha en budget av 1,5 miljarder euro för den kommande programperioden, vilket är en ökning med 9 procent gentemot föregående programperiod.

Kreativa Europa kommer att bestå utav tre olika delar; Kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Det antagna programmet kommer att erbjuda nya möjligheter för aktörer i kulturella och kreativa sektorer och de första bidragsutlysningarna öppnar den 10 december.

Läs mer om jordbrukspolitiken

Läs mer om Kreativa Europa 

/Filip Ingelström

20 Nov 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information