En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

Europeiska kommissionen antog EU:s skogsstrategi "En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn"( COM(2013) 659 final) den 20 september 2013. EU:s skogsstrategi är en uppdatering av den icke-bindande skogsbruksstrategin från 1998 och Skogshandlingsplan 2006.

Den nya uppdaterade skogsstrategin utgör inga bindande rättsakter. Strategin består av åtta prioriterade områden och varje område av ett flertal initiativ. Totalt omfattar strategin ett 40-tal initiativ, såväl pågående som planerade sådana som ska tas av kommissionen, medlemsländerna eller kommissionen och medlemsländerna tillsammans. Det handlar om olika typer av aktiviteter - allt från studier och analyser, främjande av forskning, utbildning och innovation samt organisation av samverkan till utvecklande av EU-kriterier för hållbart skogsbruk. Medlemsstaterna uppmanas att beakta strategins vägledande principer och mål i utformningen och genomförandet av sina handlingsplaner och nationella skogsprogram. Koordinering inom och mellan medlemsstaterna menar kommissionen är viktigt för att kunna uppnå gemensamma mål, förbättrad samstämmighet och synergier. En översyn av strategin kommer ske 2018 i syfte att utvärdera hur genomförandet fortlöper.

De åtta prioriterade områdena i skogsstrategin är:

  1. Skogens betydelse för landsbygds- och urbana gemenskaper
  2. Konkurrenskraft och hållbarhet hos skogsnäringen, bioenergi och den bredare gröna ekonomin
  3. Skogarna i ett föränderligt klimat
  4. Skydd av skog och förbättring av tjänster för ekosystem
  5. Vilka sorters skogar har vi och hur förändras de?
  6. Nytt och innovativt skogsbruk och förädling
  7. Samarbete för samstämmigt skogsbruk och bättre förståelse av våra skogar
  8. Skogarna i ett globalt perspektiv

I kommissionen är Generaldirektoratet för jordsbruksfrågor (DG Agri) huvudansvarigt för strategin och medansvariga är DG Miljö och DG Näringsliv. Ytterligare tre generaldirektorat vid EU-kommissionen är associerade (DG Energi, DG Forskning och DG Klimat).

Rådet och Europaparlamentet kommer nu att fram yttranden som inspel för kommissionen. Kommissionens förslag presenterades för Jordbruks- och Fiskerirådet den 23 september 2013. Bland sina prioriteringar för ordförandeskapet har Litauen angett som ambition att ta fram rådslutsatser för vidare diskussioner innan årsskiftet. Slutsatserna skulle baseras på subsidiaritetsprincipen och med respekt för den nationella behörigheten. Den första diskussionen om förberedelserna av Rådsslutsatser skedde under mötet i arbetsgruppen för skogsbruk den 2 oktober. Baserat på utgången av den första rundan av diskussioner då medlemsstaternas inlämnade synpunkter på en EU:s förslag, förberedde det Litauiska ordförandeskapet ett utkast till Rådsslutsatser vilket delades ut till delegationerna den 25 oktober. Medlemsstaterna lämnade under en andra runda in sina skriftliga förslag och synpunkter för reviderade Rådsslutsatser. Förslagen presenterades av Ordförandeskapet och stöddes av de flesta medlemsstater under arbetsgruppsmötet den 3 december.

Det litauiska ordförandeskapet har dock nyligen meddelat att det inte varit möjligt att avsluta utarbetande av slutsatserna då medlemsstaterna hade ändringsförslag på nästan alla artiklar i utkastet som diskuterades. Vissa artiklar överlåts för granskningsreservation hos nationella parlament och regeringar på begäran av vissa medlemsstater. Det grekiska ordförandeskapet kommer att fortsätta utarbetandet av rådsslutsatser om en ny EU-strategi Forest nästa år .

I Europaparlamentet är jordbruksutskottet huvudutskott. Det finns ambitioner att ta fram ett yttrande för omröstning i utskottet i februari och plenum i mars 2014, för att hinna ge inspel till kommissionen före valet i maj 2014. Det verkar dock inte så troligt att detta hinns med.

I Regionkommitténs NAT-utskott, där denna fråga behandlas, antogs yttrandet med stor majoritet i utskottet den 12 december. Ett antal ledamöter röstade emot yttrande med hänvisning till att de vill skapa möjligheter för ändringsförslag till plenarsessionen.

Regeringen har tagit fram en preliminär svensk ståndpunkt. Regeringen är mån om att säkerställa att kommissionen inte överskrider sina befogenheter och anser att EU:s insatser på skogsområdet bör även i fortsättningen vara begränsade, och därför vill regeringen verka för att kommissionens strategi "respekterar och kompletterar medlemsstaternas nationella skogspolitik". Samråd med svenska intressenter pågår.

Framtidens skogsrike formas nu - från prat till resultat
En konferens om initiativet Skogsriket Sverige genomfördes den 27-28 oktober med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Norrbotten som huvudarrangörer och med landsbygdsminister Eskil Erlandsson som huvudtalare. Ministern lyfte fram fyra huvudutmaningar för skogssektorn där den första utmaningen är att efterfrågan på tidningspapper sjunker drastiskt i takt med att nyheter läses i allt högre utsträckning på dator, läsplatta eller mobiltelefon eller som Eskil Erlandsson uttryckte det "Det får konsekvenser när papper äts upp av paddor". Den andra utmaningen är kompetensförsörjning och delvis kopplat till detta är den tredje utmaningen som är jämställdhet och ministern menade att alla organisationer måste jobba mera med jämställdhet och att det också behöver lyftas fram kvinnliga förebilder men också företag/organisationer som utmärker sig på området. Den fjärde utmaningen är, enligt Eskil Erlandsson, det hållbara brukandet där man ser skogens alla värden och resurser.

Ett viktigt tema för konferensen var samverkan och dialog i markanvändningsfrågor och skogens betydelse som rekreationsområde, som bas för turistisk verksamhet, för bär- och svampplockning, för jakt etc. förutom den betydelse skogen har som råvaruproducent av träprodukter och energi. Konferensen lyfte fram många av de aspekter som EU:s nya skogsstrategi ämnar förändra med de prioriterade åtta områdena och 40-talet initiativen.

Norr- och Västerbotten har en betydande del av Sveriges samlade skogstillgångar och i länen har bildats Skogsriket Norrbotten och Skogsriket Västerbotten. För mer information se Regeringens nyhet.

DG Agris hemsida

Länk EU-kommissionens skogsstrategi

/Mona Mansour

17 Dec 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information