EU-kommissionen söker experter till Horisont 2020

EU-kommissionen har gjort en utlysning för oberoende experter inför starten av Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som börjar den 1 januari 2014. Experter som blir antagna ska bland annat utvärdera projektförslag, bistå vid programutformning och policyutveckling. Ansökningsomgången är öppen för alla oberoende av nationalitet. 

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, för programperioden 2014-2020. Horisont 2020 kommer att fokusera på tre delar, enligt de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen tagit fram till år 2020 inom ramen för Europa 2020-strategin:

  • Excellent Science - i första hand för forskare - som ska främja EU:s ställning som världsledande inom vetenskap, genom satsningar på det Europeiska forskningsrådet, mobilitetsprogrammet/Marie Curie, forskning inom nya och lovande forsknings- och innovationsområden samt forskningsinfrastruktur.
  • Industrial leadership - i första hand för forskare och näringsliv (inkl. SMF) - som ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation och främja tillväxt, större stöd till små och medelstora företag samt attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation.
  • Societal Challenges - för forskare, näringsliv (inkl.SMF) och samhälle - med fokus på  forskning, innovation och demonstration riktad mot de aktuella samhällsutmaningar som Europa och övriga världen står inför, som hälsa, klimat och energi.

Förutom forskare och akademiker söker EU-kommissionen även specialister från näringslivet till programmet. Syftet med EU-kommissionens utlysning är att säkerhetsställa att endast de bästa och mest innovativa projekten blir beviljad finansiering. Experter kommer behövas för samtliga områden inom Horisont 2020.

Personer som är intresserade, uppmanas lämna in sin ansökan online via EU-kommissionens "Participant Portal" så snart som möjligt. Sökande bör ha hög kompetens inom forskning och innovation.

EU-kommissionens pressmeddelande

Participant Portal

/Filip Ingelström

27 Nov 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information