EU-kommissionens strategi för rena drivmedel

Den 25 januari 2013 presenterade EU-kommissionen en ny strategi för rena drivmedel.  Förslaget innebär bindande minimimål för bl a infrastruktur för LNG, liksom gemensamma standarder för den utrustning som krävs för LNG-infrastruktur för såväl sjöfart som vägar.

Inom EU är det bara i Sverige som det finns en småskalig LNG-bunkringsanläggning för fartyg medan det finns planer på att införa sådana i flera andra medlemsländer. EU-kommissionen föreslår att det ska installeras tankstationer för LNG i alla 139 kust- och inlandshamnar som ingår i stomnätet för TEN-T senast 2020 respektive 2025. Det rör sig om antingen fasta eller mobila tankstationer. För utbyggnad av LNG-tankstationer beräknas kostnaden till totalt 2,1 miljarder EUR.

På vägsidan finns det idag bara 38 tankstationer i EU, varav 22 av dessa i Storbritannien, och enligt förslaget skall det till 2020 installeras tankstationer var 400:e kilometer längs vägarna i stomnätet för TEN-T. Sverige planerar att främja LNG och flytande biometan för lastbilar. Utvecklingen av LNG tankstationer för lastbilar i EU beräknas vara 58 miljoner EUR.

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

12 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information