Europa 2020:s regionala genomförande

I rapporten "Europa 2020-strategins regionala förankring" beskrivs Sveriges 13 kommunala samverkansorgans framsteg och attityd till skrivandet av de regionala utvecklingsstrategierna (RUS). Den fokuserar på RUS i förhållande till genomförandet av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Alla 13 regionförbund, som består av länens samtliga kommuner och i vissa fall även landstingen, tar hänsyn till Europa 2020-strategin i samband med skrivningen av de regionala utvecklingsstrategierna, enligt rapporten. Samtliga regionförbund uppger även att de målsättningarna som ställs upp i Europa 2020-strategin är realistiska på både regional/lokal och nationell nivå. Däremot är drygt hälften skeptisk till om målen kommer att uppnås på europeisk nivå.

Regionförbunden har hunnit olika långt i arbetet med RUS. Ungefär hälften uppger att regionstyrelsens fullmäktige kommer att fatta beslut under 2013, däribland Region Västerbotten som uppger att de kommer att fatta beslut under årets tredje kvartal. Norrbottens RUS antogs i december 2011 som Länsstyrelsen i Norrbotten tog fram i samverkan med länets aktörer och partnerskap.

Rapporten är skriven av Christina Hansen, inom ramen för Yrkeshögskolans utbildning EU-projektsamordnare vid Mölndals Vuxenutbildning. Den är utförd i samarbete med SKL men speglar inte nödvändigtvis SKL:s ställningstaganden.

Läs rapporten

/ Niklas Johansson

01 Mar 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information