Europeiska samarbetsdagen 2013

För första gången kommer Europeiska samarbetsdagen att anordnas och firas på en gemensam dag runtom i Europa, lördagen 21 september. Syftet med samarbetsdagen är att verka som ett EU i miniatyr, det vill säga föra samman och bygga förtroende mellan medborgare i länder Europa och EU.

Europeiskt territoriellt samarbete är ett allt viktigare inslag i EU:s regionalpolitik och har varit så de senaste 20 åren. Regioner och kommuner från olika EU-länder har samarbetat för att lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Människor som bor utanför EU:s gränser gynnas också av en gemensam politik som går ut på att lösa gränsregionernas problem genom bättre nätverk och gemensamma insatser. Sedan början av 1990-talet har omkring 30 000 gränsöverskridande projekt fått EU-medel. Dessa projekt har blivit till stor nytta för européerna genom skapandet av nya jobb, miljöskydd, bättre hälso- och sjukvård, bättre transporter och bättre energi för att bara nämna några saker.

Förra året uppmärksammade norra Sverige samarbetsveckan med tre stycken projekt del-finansierade av Botnia-Atlanticprogrammet däribland besök till Ekopark Käringberget för att titta på samiska lämningar.

Läs mer om Europeiska samarbetsdagen 2013.

Till North Swedens nyhet 2012.

/Filip Ingelström

18 Sep 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information