Nytt reformpaket för fiskepolitiken

Det nya reformpaketet för den gemensamma fiskeripolitiken (Common Fisheries Policy, CFP) godkändes i en slutgiltig omröstning i Europaparlamentet den 10 december. Reformpaketet innehåller bland annat åtgärder för att stoppa överfiske och ett förbud mot att kasta tillbaka oönskad fisk i havet, vilket var parlamentets viktigaste mål med reformpaketet.

"Reformen kommer att ta itu med det största problemet med den gemensamma fiskeripolitiken, som är fortsatt överfiske. Ministerrådet kommer nu att tvingas att agera på ett hållbart sätt vid förhandlingar om fiskekvoter", sade rapportören Ulrike Rodust (S&D,DE).

Även märkningsreglerna har setts över, för att förbättra informationen till konsumenterna med hjälp av etiketter som ger mer detaljer om fångstområde och/eller fångstredskap. Den nya lagstiftningen är tänkt att möjliggöra för ett mer hållbart fiske och träda i kraft i tid, d.v.s. i början av 2014. Fiskare måste enligt de nya reglerna respektera "maximal hållbar avkastning" (MSY), det vill säga att inte fånga mer än vad ett fiskebestånd kan föröka sig under ett visst år. Syftet är att återställa och upprätthålla fiskbestånden över de nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

Fisk som kastas tillbaka, oftast för att de är av en oönskad art eller storlek - står för nästan en fjärdedel av EU:s totala fångst. De flesta av de tillbakakastade fiskarna dör. För att avsluta denna slösaktiga praxis, som för närvarande inte är förbjuden, kommer fiskefartyg att behöva ta iland minst 95 % av alla fångster i enlighet med ett speciellt schema som utgår ifrån fiskarternas olika bestånd. Implementationen av detta kommer börja 2015 och fortsätta successivt. Fisken som tas iland men inte håller standarden kommer användas till andra ändamål än livsmedel.

Reformen har tillkommit genom översyn av de flesta av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Till exempel kommer hållbarhetsprincipen hädanefter tillämpas på EU- fartyg som fiskar utanför EU:s vatten, så EU: s fiskare ska bara kunna ta tredje länders fisköverskott. Utöver detta så kan medlemsstaterna med överdimensionerade fiskeflottor straffas genom att undanhållas från EU:s fiskesubventioner.

Läs EU-parlamentets pressmeddelande

/Jennie Larsson

18 Dec 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information