Rapport nordregio

Nordiska ministerrådets forskningsorgan för regional utveckling har på EU:s initiativ publicerat en rapport om glesbefolkade områdens utmaningar och möjligheter. Rapporten ska utgöra en kunskapsbas för utvecklingen av regionalpolitiken i dessa områden.

Regional utveckling i glesbefolkade områden uppmärksammas i en ny rapport av Nordregio som är nordiska ministerrådets forskningscenter på området för regional utveckling. Studien är en del av det större projektet Geospecs som syftar till att ta fram underlag om områden med geografiska egenskaper så som glesbefolkning eller ö-regioner. Projektet utfördes inom ramen för programmet ESPON vars syfte är att tillhandahålla underlag för utvecklingen av den territoriella sammanhållningen.  

Trots att geografisk särprägel har vunnit utrymme i diskussionen om regional utveckling så är kunskapen liten om hur sammanhållningspolitiken gör mest nytta i dessa områden. Målet med studien har varit att kartlägga tidigare trender, nuvarande tillstånd och potentiell framtida utveckling av områden med geografiska egenheter. Nordregio har stått för den delen av studien som fokuserar på glesbefolkade och perifera regioner. Till dessa områden hör Sveriges inland norr om Stockholm, tillsammans med stora delar av Norge och Finland samt norra Skotland, Irland och delar av Spaniens inland.

Rapporten publicerades under 2013 men redan i november 2012 fick hundratalet åhörare förhandsinformation om studien av Alexandre Dubois, Nordregio, när North Sweden anordnade ett seminarium i Europaparlamentet tillsammans med NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) och i samband med Europaforum Norra Sverige i Bryssel. 

Betydande för de glesbefolkade regionerna är enligt rapporten att säkerställa goda förbindelser till andra marknader för att möjligöra för lokala aktörer att delta på en större marknad. Det innebär en god tillgång till vägnät och järnvägstrafik i de regioner som är aktiva inom industriella näringar. De regioner som däremot är mer beroende av turistnäring har större vinningar av goda långdistansförbindelser genom flygtrafik och höghastighetståg. En annan metod att ansluta regionerna till större marknader är via IT där lokala aktörer genom god tillgång och användning av online-lösningar kan motverka de utmaningar som de geografiska förutsättningarna ger.

Läs mer om studien och hämta rapporten

Läs mer om presentationen av studien i Europaparlamentet

/ Niklas Johansson

20 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information