Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

Den fem år långa mandatperioden för de sittande europaparlamentarikerna börjar gå mot sitt slut, och förra veckans schema för den sista plenarsessionen i Strasbourg innan valet i maj var fullspäckat. Den 15 april röstade och godkände parlamentet två förslag som vi följt förhandlingarna kring på transportområdet.

1.  Det gemensamma företaget Shift2Rail

Bakgrund
Ministerrådet tog den 14 mars sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail. Shift2Rail är ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka transporten.

Läs mer om vår tidigare rapportering om Shift2Rail

2. Infrastruktur för alternativa bränslen

Bakgrund
Europaparlamentet och Ministerrådet förhandlade fram en informell överenskommelse den 20 mars om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, grundat i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013. Syftet med direktivet är att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn, genom att upprätta infrastruktur för förnybara bränslen för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen.

Parlamentet godkände samtliga delar av förslaget, ett beslut som transportkommissionär Siim Kallas beskrev som en milstolpe vad gäller utbyggnaden av infrastruktur för rena bränslen i Europa.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer om vår tidigare rapportering om direktivet

Vad händer nu?
Båda lagförslagen kommer att röstas om i Ministerrådet senare i år.

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden. 

/Mona Mansour & Åsa Fors

22 Apr 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information