Förutsättningar för transportinfrastruktur på temat under NSPA seminarium

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som består av regionerna norra Sverige, Norge och Finland, arrangerade den 19 november i samarbete med EU-parlamentarikerna Jens Nilsson (S&D) och Henna Virkkunen (EPP) seminariet "Transport Infrastructure in the European Arctic"  på Europaparlamentet i Bryssel. På agendan under seminariet låg bland annat mervärdet av gränsöverskridande transport- och logistiksamarbeten och vilka möjligheter dessa skapar för europeisk tillväxt. Nuvarande utmaningar för transport- och infrastruktursektorn i den arktiska regionen lyftes fram i syfte att skapa en gemensam arena för diskussion mellan regionala aktörer och EU. Europeiska Arktis är en viktig region inom EU för bland annat innovativ forskning, testarena för nya innovativa lösningar samt export av viktiga naturresurser. Av denna anledning är det i EU:s intresse att skapa tillförlitliga transportlösningar i hela regionen. NSPA presenterade därför sina erfarenheter och bidrag under seminariet kring gränsöverskridande lösningar inom transportsektorn.

EU:s roll i utvecklingen av transportsystem i europeiska Arktis
Jens Nilsson, Europaparlamentariker och ledamot för transportutskottet, deltog som arrangör för seminariet och pratade bland annat om vikten av att utveckla norra Sverige och Europas möjligheter inom den europeiska transportsektorn. EU är en viktig aktör för utvecklingen av europeiska Arktis eftersom EU kan med reglering och finansiering ge regionerna förutsättningarna genom bättre infrastruktur och mer tillförlitliga transportleder gynna den regionala tillväxten. Nilsson underströk också norra Sveriges roll som viktig exportör av järnmalm till EU och att EU i framtiden måste använda resurser för att skapa bättre förutsättningar för godstransporter från norra Sverige.

Interregional samverkan för en starkare region
Från Troms i Norge medverkade även Line Fusdahl under seminariet och poängterade bland annat att transnationella relationer och interregionala samarbeten inom transportsektorn är viktiga för att Europas arktis skall vara en stark röst i EU. Några exempel av initiativ som är kopplade till interregionalt samarbete är bland annat Barents transportplan samt den nya flyglinjen mellan Oulu i Finland, Luleå och Tromsø i Norge. I Europas arktiska region finns också ett stort antal små- och medelstora företag som måste lyftas fram och deras behov av fullgod transportinfrastruktur är minst lika viktig som för tyngre industrier. I ett Barentsperspektiv måste även öst-västliga transportförbindelser prioriteras för att kunna effektivisera flödet av varor.

Torbjørn Naimak, direktör för Statens Vegvesen i Norge, Region Norr, talade om det sedan länge gränsöverskridande samarbete och handelsutbyte mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland inom Barentsregionen med anledning av de resurser som finns i Europas nordligaste delar. Det interregionala handelsutbytet behöver utrymme för att växa eftersom det finns en efterfrågan i fisk, olja, gas och mineraler som kan bidra till såväl regional som europeisk tillväxt. För ett lyckat samarbete krävs viktiga transportlänkar, som öppnar upp från väst till öst, genom gemensam strategi för reglering,  information, trafiksäkerhet, planering, underhåll, ombyggning och borttagning av flaskhalsar inom transportnätet.

Arktis i det transeuropeiska transportnätet
Från EU-kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport talade Lia Potec om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Potec klargjorde skillnaderna mellan stomnätet och det heltäckande nätet inom TEN-T. Det huvudsakliga finansieringsinstrumentet för att realisera TEN-T:s transportplaner är CEF, som utlyses årsvis. Den första utlysningen äger rum just nu och där finns 11,9 miljarder euro till projekt för att stärka det transeuropeiska stomnätet.

Innovativa logistiksystem för att hantera industriernas efterfrågan på transporter
Från LKAB deltog Mette Hartzell, EU Public Affairs Manager, som talade om hur viktigt transportsystemet är för industrins utveckling. På grund av ombyggnad och införande av nya transportlänkar har gruvor kunnat öppnas, till exempel gruvan i Svappavaara. Industrin behöver en fungerande och tillgänglig infrastruktur, genom till exempel utveckling av godshamnar och transportvägar, eftersom det ger utrymme för industrin att effektiviseras, tar bort risker och kan utvidga kundkretsen. Hartzell berättade om LKAB:s satsning av innovativa logistiksystem för att anpassa till miljön och det europeiska Arktis klimat genom energieffektiva tåg. Forskningsprojektet eHighway är ett exempel på ett projekt där man vill utveckla teknologin kring elvägar för att minska miljöpåverkan av godstransporter. Ur det industriella perspektivet är infrastruktur är nödvändighet för en hållbar regional och europeisk tillväxt.

Finlands roll inom Botniska korridoren
Juhani Tervala, direktör för finska Trafikverket, talade om hur viktigt det är med transportkorridorer för att knyta samman Europas södra och nordliga delar, särskilt med den ökade aktiviteten i och det globla intresse för Arktis. Transportsystemet i Europas nordliga delar skiljer från övriga Europas transportsystem då det är långa distanser, glesbygdhet och dominerande vägtransporter i norra Europa. Tervala lyfte fram Botniska korridoren som en viktig transportlänk för att effektivisera gränsöverskridande transporter. Botniska korridoren ger utrymme för utveckling av ytterligare transportlänkar där transportsystem måste byggas och existerande transportsystem bör utvecklas.

Henna Virkkunen, europaparlamentariker från Finland och medlem i transportutskottet, avslutade seminariet genom att understryka vilka möjligheter som finns för tillväxt i europeiska arktis. EU måste fortsätta att arbeta med utveckling i Europas norra delar, inte minst inom transportsektorn för att skapa de rätta förutsättningarna för tillväxt, nya jobb, industri och turism.

 

141119Publik

141119LKAB
Mette Hartzell, EU Public Affairs Manager, LKAB

141119HennaVirkkunen
Henna Virkkunen, europaparlamentariker och medlem i transportutskottet

141119MikaelochMårten
F.v. Mårten Edberg, infrastrukturstrateg Region Västerbotten och Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office samt Erland Bullvåg, moderator

1411119NSPA
F.v. Trond Haukanes, Jens Nilsson, Mona Mansour, Juhani Tervala, Henna Virkkunen, Kari Aalto, Lia Potec, Kerstin Brandelius, Mikael Janson, Mette Hartzell och Erland Bullvåg

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området Transportpolitik på North Sweden European Office. 

Läs mer om CEF-utlysningarna

/Erica Rönnqvist & Ludvig Cronqvist

19 Nov 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information