Nya regler för statsstöd inom miljöskydd och energi

Från och med 1 juli 2014 gäller nya regler för statsstöd inom området miljöskydd och energi. Reglerna kommer hjälpa medlemsländer att nå klimat- och miljömålen 2020, samtidigt som de uppmärksammar de snedvridningar av marknaden som kan bli följden av subventioner av förnybara energikällor.

I riktlinjerna förespråkas en gradvis övergång till marknadsbaserade stöd för förnyelsebar energi. De innehåller kriterier för hur medlemsländer kan hjälpa energiintensiva företag, stöd till energiinfrastruktur, förstärkning av den inre marknaden samt regler för att garantera försörjningstrygghet.

Gradvis övergång till marknadsbaserade mekanismer

Vissa förnyelsebara energislag har nått så långt i utvecklingen att de skulle kunna klara sig på marknaden. Detta skulle öka kostnadseffektiviteten och begränsa snedvridningen på marknaden. De nya riktlinjerna förutser ett successivt införande av konkurrenskraftiga anbudsproceser för att fördela stöd från allmänheten, samtidigt som medlemsländerna erbjuds flexibilitet och kan ta hänsyn till nationella omständigheter.

Under 2015-2016 kommer en pilotfas för konkurrenskraftiga anbudsprocesser pågå. Statsstödsriktlinjerna innebär att stöd till förnybar energi ska ges i form av feed-in premiums istället för feed-in tariffs. Feed-in premiums innebär att stödet varierar på nivån på elpriset istället för feed-in tariffs där stödnivån är fast. Små anläggningar kan fortsättningsvis stödjas med feed-in tariffs. Övergången till feed-in premiums kommer att ske gradvis eftersom riktlinjerna inte tillämpas förrän medlemsländerna gör förändringar i stödsystemet, vilket kräver prövning hos EU-kommissionen.

Främja den europeiska industrins konkurrenskraft

Avgifter för finansiering av stöd för förnybar energi utgör en allt större del av elräkningen för industrin. För vissa energiintensiva företag, särskilt de som är utsatta för stark internationell konkurrens, kan detta bli en stor ekonomisk börda. Riktlinjerna tillåter därför stöd för att minska bördan inom vissa sektorer. Medlemsländerna kommer också att tillåta att minska belastningen på högt energiintensiva företag i andra branscher.

Gränsöverskridande energiinfrastruktur

I de nya riktlinjerna omfattas stöd till energiinfrastruktur. Projekten ska ha som fokus att förbättra gränsöverskridande energiflöden och främja infrastrukturen i Europas mindre utvecklade regioner.

Kapacitetsmekanismer

Nytt i riktlinjerna är att medlemsländerna kan införa så kallade kapacitetsmekanismer, som bland annat kan innebära att uppmuntra elproducenter att bygga ny kapacitet, hindra dem från att stänga anläggningar eller belöna konsumenter för att minska elförbrukningen.

Förenklade förfaranden inom vissa områden

EU-kommissionen håller på att arbeta med att förenkla förfarandena för vissa stödåtgärder inom miljö- och energiområdet. Exempelvis kan det gälla åtgärder för att främja förnybar energi, fjärrvärme, sanering av förorenade områden och energieffektivisering i byggnader. Det kommer bli lättare och gå snabbare för myndigheter att genomföra dessa åtgärder då de inte behöver förhandsgodkännande av kommissionen. Listan för vilka områden som kommer omfattas av det förenklade förfarandet håller på att förnyas.

Läs mer om det nya regelverket för statsstöd

/Jessica Wikström

23 Apr 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information