Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Den 20 mars förhandlades en informell överenskommelse fram mellan Rådet och Europaparlamentet om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Överenskommelsen mellan de två lagstiftande institutionerna grundar sig i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013, och syftar till att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn.

Målsättning med direktivet
Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för förnybara bränslen har tagits fram för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen i Europa. Förslaget innebär att EU:s medlemsstater måste inrätta nationella planer och målsättningar för hur infrastrukturen för förnybara bränslen ska finnas tillgänglig och erbjuda förare av miljödrivna fordon en god tillgänglighet till hela Europas transportnät.

Att skapa ett infrastrukturnät med gemensamma standarder anses vara en avgörande åtgärd för att öka efterfrågan på alternativa energikällor (som el, hydrogen och naturgas) som drivmedel i fordon. Samtidigt skulle en standardisering uppmuntra tillverkare att producera fler fordon som drivs av sådana bränslen. En ökad användning av alternativa bränslen i alla typer av fordon (bilar, tåg, fartyg och flyg) skulle minska oljeberoendet och således förbättra EU:s energisäkerhet och minska utsläppen av växthusgaser.

Processen mot antagande av direktivet
Den 5 december 2013 antog Rådet sina allmänna riktlinjer för direktivet. Den överenskommelse som nu gjorts måste i samråd med EU-kommissionen godkännas av Europaparlamentets transportkommitté (utskottet för transport och turism) och sedan av hela parlamentet i april och slutligen av Rådet. Trots att överenskommelsen ännu inte är juridiskt bindande framhöll rapportören för frågan i Europaparlamentet, Carlo Fidanza, att överenskommelsen är ett mycket viktigt steg på vägen mot en Europeisk marknad som främjar transporter drivna på förnybara bränslen.

Läs mer om överenskommelsen på Europaparlamentets pressportal.

North Sweden har tidigare rapporterat om processen inom viken förhandlingarna kring direktivet fortlöpt:
12 februari 2013 - EU-kommissionens strategi för rena drivmedel
20 september 2013 - Transportutskottet diskuterar betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternative bränslen
17 december 2013 - Rådet har antagit allmänna riktlinjer för infrastruktur för alternativa bränslen

För mer information, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik,  North Sweden European Office.

/Mona Mansour & Åsa Fors

25 Mar 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information