Samiska möten i Bryssel på EU:s agenda

Den 13 oktober anordnades för andra året i rad Arctic Expert Meeting, Arctic Indigenous Peoples Dialogue, i EU-kommissionens högsäte Berlaymont. Inbjudna vara företrädare från alla urfolk i Arktis, förutom samiska företrädare från Sverige, Norge, Finland och Ryssland också andra urfolk i Ryssland, Grönland, Kanada och Alaska tillsammans med de nationella representationerna från de Arktiska länderna samt North Sweden och East and North Finland. Dagen efter anordnade North Sweden tillsammans med EU-kommissionen ett särskilt möte för de samiska företrädarna om regionalt arbete i EU samt ett möte i Europaparlamentet. 

Arctic Indigenous Peoples Dialogue
En av de frågor som lyfts fram särskilt i såväl EU-kommissionens som ännu mer Europaparlamentets samt också Ministerrådets skrivningar om Arktis och EU:s strävan till att bli fullvärdig observatör i Arktiska Rådet och det kommande underlag till en Arktisk strategi för EU samlat som skall finnas framme under 2015, är vikten av att för utvecklingen av Arktis ta hänsyn till urfolksperspektiven. Ett led i det är att EU-kommissionen tillsammans med EU:s utrikestjänst, EEAS, årligen anordnar dialogmöten med samtliga urfolk i Arktis.

141022 ind1

Vid årets möte deltog förstås samiska företrädare från Sverige, såsom Sameparlamentets ordförande Håkan Jonsson, Norge, Finland och Ryssland samt företrädare från andra folk i Ryssland, Kanada, Grönland och Alaska plus renskötarföreträdare och samverkansorgan för urfolk. Därtill fanns exempelvis Finska, Norska, Kanadensiska, Ryska och Danska nationella representationerna och Nordiska ministerrådet tillsammans med North Sweden och East and North Finland på plats med därtill företrädare från i stort sett alla EU-kommissionens generaldirektorat och utrikestjänsten.

Utöver diverse presentationer kring EU:s Arktiska arbete och genomförda studier samt de program som finns i det Arktiska området fördes en dialog om urfolkens syn på utvecklingen i Arktis och deras möjligheter att påverka det som sker. Givetvis togs också ILO 169-konventionen om urfolkens rättigheter upp som bland annat Norge antagit och Finland nu ser ut att vara på väg att anta och vars grunddelar i realiteten finns antagna i EU:s traktat. Det var i år andra gången en sådan Arktisk dialog hölls och avsikten är att utöka frekvensen och innehållet för att bli än mer av löpande dialog snarare än ett årligt informationsutbyte. 

Samiskt möte med NSPA-regionkontor
Samerna är förstås extra intressanta för EU, som EU:s enda erkända urfolk, och mot den bakgrunden anordnade därför EU-kommissionen tillsammans med North Sweden och East and North Finland ett särskilt möte med de samiska företrädarna för en diskussion om det Europeiska Arktis regionala perspektiv. 

141022 ind2

EU-kommissionen har i uppdrag av Europaparlamentet och Ministerrådet att hitta formerna för samisk representation i de frågor som de berörs av, som en del i arbetet med underlaget för en Arktisk strategi och de samiska företrädarna passade på att lägga fram idéer om ett EU-representationskontor.   

North Sweden och East and North Finland gjorde en genomgång av det regionala arbetet i EU och vikten av samarbete för att få gemensam kraft och att också förena olika regionala intressen för att kunna företräda de regionala intressena i sin helhet som en nyckel för att nå framgång på Brysselarenan.

Från Länsstyrelsen Norrbotten deltog även Kairi Pääsuke och Helen Bergkvist för att berätta om Interreg Nord-programmets samiska delar och vilka förutsättningar som finns för stöd från det. 

Samisk dialog i Europaparlamentet
Avslutningsvis anordnades också genom North Swedens försorg ett möte i Europaparlamentet på inbjudan av Europaparlamentariker Jens Nilsson, Sverige, och Liisa Jaakonsaari, Finland, med de samiska företrädarna och inbjudna företrädare från parlamentet. 

141022 ind3

Mötet inleddes med att Jens Nilsson och Liisa Jaakonsaari berättade om arbetet med parlamentets synpunkter på den Arktiska kommunikation som EU-kommissionen tog fram 2011 och vikten av de regionala perspektiven inklusive de samiska. Därefter redogjorde de samiska företrädarna kring diskussionerna under de två dagarnas möten så långt och sin syn på att bli hörda i EU.

North Sweden och East and North Finland fanns också på plats och kunde komplettera med hur det regionala arbetet för de nordliga regionerna befolkning i EU fungerar. 

Läs mer om Arctic Futures som de samiska företrädarna också medverkade vid under tiden i Bryssel

/Mikael Janson

22 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information