Pris för bevarande av Europas naturarv

Natura 2000 Award är ett paneuropeiskt pris från EU-kommissionen som syftar till att visa upp mervärdet av Natura 2000 områden och nätverket kring det samt lyfta upp goda exempel på kvalitativ förvaltning av Europas naturarv. Anökningar tas emot fram till 1 december 2015.

Natura 2000 arbetar för att säkerställa den långsiktiga överlevnaden för Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer, och är en central del i EU:s politik rörande natur och biologisk mångfald.

Nätverket inom Natura 2000 täcker en enorm mängd olika platser över hela kontinenten. Den bevarar och förbättrar Europas biologiska mångfald, bevara den för kommande generationer, och det ger en rad viktiga fördelar, hjälper naturen att hjälpa oss.

Europeiska kommissionen lanserade priset ”Natura 2000 Award” för att fira och främja de som är bäst på naturskydd i Europa. Priset syftar till att uppmärksamma Natura 2000- nätverkets framgång och visa upp dess betydelse för Europeisk biologisk mångfald. Initiativet är paneuropeiskt och belönar kvalitativ förvaltning av Natura 2000-områden, marknadsföring av nätverket och dess mål.

2016 års upplaga av Natura 2000 Award är nu öppen, och ansökningar tas emot fram till den 1 december 2015.

Läs mer om priset här
Läs mer om Natura 2000 här

/Oskar Ivarsson

05 Nov 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information