Tillbakablick av kulturhuvudstadsåret UMEÅ2014

En bit in på 2015 kan Umeå blicka tillbaka på ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling. Umeå2014 har presenterat sin sammanställning utav kulturhuvudstadsårets totala finansiering och PcW redogör i en preliminär slutrapportering för Umeås styrkor och utvecklingsområden över tid.

Enligt utvärderingen så blev kulturhuvudstadsåret väldigt lyckat med en rejäl bredd på finansieringen där EU, Umeå Kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regionala aktörer har varit med. Detta har lett till en finansiering på imponerande 453,6 miljoner kronor. Umeå2014 har uppmuntrat och bjudit in till finansiering och nätverksorganisation vilket har varit en viktig del av den stora sammanslutningen av finansiärer.

Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå, betonade att kultur skapar mänsklig-, samhälls-, och ekonomisk utveckling. De här åren har också haft en positiv påverkan på utvecklingen inom utbildningsområdet, utveckling då det gäller upplevelsekapital samt förbättringar inom infrastrukturen. Umeås totala investeringar i infrastruktur med koppling till kulturhuvudstadsåret under 2009-2014 har uppgått till 1,3 miljarder kronor. Även logiintäckter har ökat i Västerbotten med 16,4 procent. 

Kulturlivet har väckt intresset för Umeå 
Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka 6 gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten ser man att bägge kulturhuvudstäderna visar på en ökning av deltagare i kulturella event, i många fall ligger Umeå på nästan samma siffror som Riga, i vissa fall högre trots att Riga är en större stad. Över 800 000 har besökt Umeå2014-events under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå har ökat med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009 – 2013. Utöver dessa områden så har kulturlivet väckt intresse: Medier runt om i Sverige och världen har passerat 2 miljarder unika besökare, främst genom kulturlivet och därigenom ökar intresset för att besöka Umeå. Det beräknade PR-värdet uppgår i 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015. 

North Sweden och Umeå2014 arrangemang i EU under året.

North Sweden har under året arrangerat olika event tillsammans med Umeå2014 för att uppmärksamma kulturhuvudstadsåret och Norra Sveriges kreativa näringar på den Europeiska arenan. 

Först ut var bland annat en gemensam invigning av kulturhuvudstäderna Umeå tillsammans med Riga, ett frukostmöte för Svenska EU-parlamentariker om kulturhuvudstadsåretfotoutställning om samiska kulturtraditioner i Regionkommittén och under Open Days, lokala och regionala aktörers vecka i Bryssel, anordnades ett seminarium med nätverket för EU:s kulturhuvudstäder som lockade många med temat kultur som ett recept för gränslöst medskapande. Kultur var en del av Östersjöregionens ledord 2014 då både Umeå och lettiska Riga är europeiska kulturhuvudstäder, och det manifesterades också under seminariet ”Go Creative - Go Europe” som på initiativ av North Sweden arrangerades av nätverket Informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med det Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen.

För att under året också stärka medvetenheten om Norra Sveriges växande kreativa näringar medarrangerade North Sweden också EU Design Days med bland annat Kapstaden, årets World Design City. 

 

Även EU-kommissionen kommer att göra en utvärdering av Umeå 2014 som förväntas komma under hösten 2015.

Läs Umeå 2014 nyhet om utvärderingen här

//Kejvan Bexenius

12 Maj 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information