undersökning digital utbildning

Den nuvarande EU-kommissionen har som hög prioritet att förbättra utbildning och kompetensutveckling genom användandet av nya teknologier. Den italienska konsultbyrån Eurocrea Merchant har därför valt att genomföra en enkätundersökning med syfte att undersöka intresset för att skapa ett europeiskt nätverk för främjandet av ett innovativt användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i dessa sektorer.

Tanken med ett sådant nätverk är att det ska samla relevanta organisationer över hela Europa och fungera som central knytpunkt för genomförandet av aktioner och initiativ med syftet att öka användandet av IKT inom utbildning. Nätverket är vidare tänkt att fungera som en viktig aktör gentemot EU:s institutioner.

Efter att enkätundersökningen har stängt kommer ett möte att hållas online för att diskutera de första nödvändiga stegen för att etablera nätverket. Intresserade organisationer ombeds därför att lämna aktuella kontaktuppgifter i slutet av enkäten för att senare bjudas in att delta i detta möte. Även aktörer som inte har något intresse av att ingå i ett nätverk av det här slaget uppmanas att svara på enkäten för att så många synpunkter som möjligt ska komma in. 

 

Svara på enkäten.

Läs mer om Eurocrea Merchant

 

/Kalle Eriksson

29 Apr 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information